Nu slu­tar jag att cyk­la mot rött ljus

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hej Söderort - HAM­PUS JARNLO Ny­hets­chef

’’ Go, go, go. You’re gon­na win man”. Jag har pre­cis smygrul­lat för­bi röd­lju­set när den me­del­ål­derns man­nen i full trä­nings­out­fit och täv­lingscy­kel skri­ker or­den ef­ter mig. Vi be­fin­ner oss på Horns­ga­tans högs­ta punkt mel­lan Hornstull och Zin­ken och han har stan­nat för rött – jag har in­te gjort det. En snabb blick över ax­eln för att säk­ra att ing­en po­lis ser mig – och vips är jag för­bi.

Men det där or­den sjun­ker verk­li­gen in i mig. Var­för så bråt­tom? Och är det verk­li­gen kons­tigt att vi cy­klis­ter får så myc­ket skit i den här stan när vi be­ter oss på det sät­tet? Jag skul­le ald­rig få för mig att gö­ra sam­ma sak om jag satt bakom en ratt. Hyck­le­ri och ögon­tjä­ne­ri. Jag skäms fak­tiskt.

Någ­ra da­gar se­na­re när jag pas­se­rar Slus­sen är po­li­sen där och böt­fäl­ler röd­ljuscykla­re på lö­pan­de band. Vi skri­ver en kort ny­het och trots ett myc­ket dep­pigt fa­cit – 20 böt­fäll­da cy­klis­ter på 25 mi­nu­ter (!) – re­a­ge­rar än­då fle­ra cy­klis­ter på vår ar­ti­kel ge­nom att bör­ja pe­ka fing­er – åt bi­lis­ter. Men de då! De kör och stan­nar min­sann i cy­kel­ba­nor he­la ti­den. Fokusera på dem i stäl­let, po­li­sen!

Så vi gör en upp­följ­ning där po­li­sen får sva­ra på kritiken som de me­nar är skev ef­tersom ”90 pro­cent av tra­fik­po­li­sens ar­be­te fo­ku­se­rar på mo­tor­tra­fik­for­don”. Upp­följ­nings­ar­ti­keln får ru­bri­ken ”Cy­klis­ter rasar mot po­lisin­sats vid Slus­sen”. Då tar det hus i hel­ve­te på rik­tigt, med re­ak­tio­ner som: Tack för den vin­keln Stock­hol­mDi­rekt, ni späd­de just på cy­klist­ha­tet yt­ter­li­ga­re! Trots att vi ba­ra lyft den kri­tik fle­ra cy­klis­ter själ­va tryckt på ef­ter vår förs­ta ar­ti­kel. Det är in­te lätt att gö­ra rätt.

El­ler för­res­ten, det är det visst det! Slu­ta cyk­la mot rött, stan­na för fot­gäng­a­re vid över­gångs­stäl­len, vi­sa hän­syn och låt bli att cyk­la på trot­to­a­rer. Jag vet att ma­jo­ri­te­ten av al­la cy­klis­ter i Stock­holm re­dan gör det. Men sent ska vi syn­da­re vak­na, så gör som jag och an­slut till de lag­ly­di­gas si­da re­dan i dag. Jag lo­var, det är värt det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.