Låt oss få rös­ta i va­let via da­torn!

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! -

Det mås­te va­ra möj­ligt att 2018 ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten på nä­tet för att kun­na rös­ta i va­let via da­torn. Kan man skic­ka upp folk till må­nen bor­de man kun­na lö­sa de tek­nis­ka frå­gor­na kring säkerhet och sekretess för att kun­na rös­ta via da­torn.

Sär­skilt många unga skul­le då upp­munt­ras att del­ta i va­let och där­med skul­le röst­del­ta­gan­det kanske till och med kom­ma upp till 90 pro­cent. En se­ger för de­mo­kra­tin, le­gi­ti­mi­te­ten och so­li­da­ri­te­ten.

Bernt Ja­kob­son

Hinns det in­te med till va­let i år kanske myn­dig­he­ter­na kan ge­nom­fö­ra da­tor­röst­ning­en till EU-va­let 2019!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.