Vi ring­de ett sam­tal – ord­na­de se­na­re släck­ning i el­ljus­spå­ret

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 c h rist of­fer. r ost­lund @di­rekt­press.se

Belys­ning­en i Nac­ka­re­ser­va­tet blir svart re­dan kloc­kan 22, till stort för­tret för natt­li­ga mo­tio­nä­rer och hundä­ga­re. Nu tän­ker sta­den om – tänt var det här!

De stör­re vägar­na i det sto­ra na­tur­om­rå­det är upp­lys­ta dyg­nets al­la mör­ka tim­mar. Men samt­li­ga mo­tions­spår i Nac­ka­re­ser­va­tet släcks ner om kväl­len, nå­got som ir­ri­te­rar Sö­derorts­bon Erik Me­lin.

Han bor på Finn Malm­grens väg i Ham­mar­by­höj­den och spå­ret kring Ham­mar­by skid­bac­ke är ett na­tur­ligt pro­me­nad­stråk för ho­nom och hun­den Giz­mo.

– Han mås­te ju ras­tas sent ibland, men ef­ter kloc­kan 22 är det omöj­ligt att gå ut i re­ser­va­tet nu när det är höst. Man ser in­te ens han­den fram­för sig, det är ett to­talt mör­ker, sä­ger Erik Me­lin.

Har släckt kloc­kan 22 Det är id­rotts­för­valt­ning­en som an­sva­rar för mo­tions­spå­ren. Där sä­ger Ro­bert Sköld att kloc­kan 22 är stan­dard­ti­den då Stock­holm stäng­er av belys­ning­en på de id­rotts­an­lägg­ning­ar som de an­sva­rar för, för att in­te stö­ra gran­nar med ljus och ljud från natt­li­ga spor­ten­tu­si­as­ter.

– Fast det här är mitt ute i sko­gen. Och det är in­te en kost­nads­frå­ga hel­ler, nu när vi har LED-lam­por är ener­gi­för­bruk­ning­en mar­gi­nell. Frå­gan har ald­rig kom­mit på tal, låt mig kol­la upp det här, sä­ger Ro­bert Sköld.

Ef­ter en stund ring­er han upp:

– Vi för­läng­er lys­ti­den till kloc­kan 23, och bör­jar med Ham­mar­by­run­dan näs­ta vec­ka. För­mod­li­gen blir det så över­allt på al­la mo­tions­spår, vi mås­te ba­ra dub­bel­kol­la så att ing­en blir störd.

Och lo­kal­pres­sen sa­de: ” Var­de ljus”; och det blev ljus.

FOTO: PRI­VAT

UPPLYST JYCKE. Nac­ka­re­ser­va­tets lam­por slock­nar ti­digt, nå­got som ir­ri­te­rar lo­kal­bon Erik Me­lin och hun­den Giz­mo (till väns­ter).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.