Väns­tern ökar kraf­tigt längs Lin­je 17

Val­siff­ror­na: Så här rös­ta­de ditt om­rå­de

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Var­dag ef­ter va­let och regn på in­gång över Kärr­torps lil­la cent­rum. Vid ett kafé­bord sit­ter Jo­han Lek­torp och Jo­han Grim­lund med upp­sikt över si­na barn som le­ker på tor­get.

Bå­da är trog­na V-rös­ta­re i Bagar­mos­sen och ing­en av dem är di­rekt för­vå­nad över att par­ti­et ökat i de här om­rå­de­na.

– För­vå­nad kanske, att det gick så pass bra. För tio år se­dan bod­de det fler ar­be­ta­re här, nu är det mer gent­ri­fi­e­rat med fler in­flyt­ta­de högin­komst­ta­ga­re, sä­ger 41- åri­ge Jo­han Grim­lund, pro­gram­me­ra­re.

– Min för­dom är att de som väl­jer att flyt­ta hit är mer väns­ter över­lag. Det är re­kla­ma­re och folk med uni­ver­si­tets­ut­bild­ning, tän­ker sjuk­skö­ters­kan Jo­han Lek­torp, 34.

Mil­jö­par­ti­et mins­kar Här i di­strik­tet Kärr­torp C fick V när­ma­re 26 pro­cent av kom­mun­rös­ter­na, 10 pro­cen­ten­he­ter mer än 2014. I he­la Stock­holm lig­ger V-ök­ning­en på 4,1 pro­cen­ten­he­ter.

Det är de­ras störs­ta ök­ning i stads­de­len och tren­den ser li­ka­dan ut i en för­kros­san­de ma­jo­ri­tet av de 28 Skarpnäcks­di­strik­ten: väl­digt väx­an­de V, nå­got mins­kan­de men än­då hyf­sat sta­bi­la So­ci­al­de­mo­kra­ter, me­dan Mil­jö­par­ti­et och Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv bac­kar hårt i ti­di­ga­re star­ka kvarter.

MP har mins­kat dras­tiskt, i Kärr­torp C med 6,3 pro­cent, vil­ket in­te för­vå­nar de för­äld­ra­le­di­ga fä­der­na. De tror att män­ni­skor som förr rös­ta­de på dem nu dö­mer ut par­ti­et som ide­o­lo­giskt svagt och svårt att li­ta på, med bak­sla­get att al­la par­ti­er ra­sar ef­ter någ­ra år vid mak­ten. Och många som över­gav det rö­da i för­ra va­let för att krys­sa rosa, har nu åter­vänt.

Blev för­hörd i lek­par­ken – När mar­gi­na­ler­na mel­lan bloc­ken är så små vill ing­en chan­sa så jag tror att många Fi:are i år val­de väns­tern. Här ut­går jag från att al­la man träf­far är nå­gon­stans i det röd­grön­ro­sa bloc­ket. Igår i lek­par­ken var det en kvin­na jag ald­rig träf­fat förr som di­rekt frå­ga­de vad jag rös­ta­de på, hon var själv V-rös­ta­re. Här finns på nå­got sätt en stolt­het i att vi in­te är Sjö­bo, där al­la väl­jer SD, sä­ger Jo­han Lek­torp.

Ett sten­kast från cent­ru­met lig­ger det di­strikt – Fyr­skepps­vä­gen, Hu­vud­skärs­vä­gen, Sö­derarms­vä­gen – där just Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na gjort sin störs­ta ök­ning i stads­de­len: i Kärr­torp N fick de 8,5 pro­cent av kom­mun­rös­ter­na, en ök­ning på 3,7 pro­cen­ten­he­ter.

”Liv­rädd för SD” Det för­vå­nar 62-åri­ga för­sko­le­lä­ra­ren Ann Sjö­blom, som bott i di­strik­tet 14 år.

– Usch. Var­för det är så? Jag vet in­te. Jag är för­vå­nad, spe­ci­ellt med tan­ke på al­la de an­ti­ra­sis­tis­ka de­mon­stra­tio­ner vi haft där, sä­ger hon och pe­kar åt tor­get till.

Själv val­de hon ef­ter en del tve­kan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

– De lig­ger än­då mig när­mast om hjär­tat.

FOTO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

VÄNSTERFIKARE. ”Vän­tat med väx­an­de Väns­ter­par­ti”. Det sä­ger Jo­han Lek­torp och Jo­han Grim­lund. De ic­ke röst­be­rät­ti­ga­de he­ter San­der och Ot­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.