Rätt om man­dat­för­del­ning­en

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

I förra veckans ar­ti­kel om hur man­da­ten i fack- och stads­dels­nämn­der de­las upp ef­ter va­let kröp det in ett fel. Så­här går det till om par­ti­er­na in­te är över­ens och kan för­hand­la: Om vi tar ett ex­em­pel där 101 le­da­mö­ter är när­va­ran­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge och ska rös­ta fram vil­ka som ska få ta plats i en stads­dels­nämnd där det ska va­ra 13 le­da­mö­ter så de­lar man 101 med 14 (1 ad­de­ras till näm­na­ren). Då får man kvo­ten 7,21. Se­dan run­dar man av upp­åt och får kvo­ten 8. Då be­ty­der det att om minst 8 le­da­mö­ter i KF vill ha ett ”pro­por­tio­nellt val­sätt” så blir det så.

Fat­tas ett så­dant be­slut ska var­je le­da­mot som är på plats i KF skri­va ner ex­akt vil­ka le­da­mö­ter de vill se i en viss nämnd. Se­dan räk­nas des­sa sam­man och plat­ser­na för­de­las ut­i­från de kan­di­da­ter som fått flest an­tal rös­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.