INGRID SÖ­KER BARN­BARN

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Mor­mor – men ut­an eg­na barn el­ler barn­barn. Ingrid Zet­ter­berg från Björk­ha­gen tog mod till sig och ef­ter­lys­te nya fa­mil­je­med­lem­mar – på Fa­ce­book.

Man bru­kar sä­ga att barn­barn är li­vets ef­ter­rätt, men vad gör man om man ald­rig får den?

Ingrid Zet­ter­berg, 67, tog mo­det till sig och ef­ter­lys­te barn­barn – på Fa­ce­book.

För en ut­om­stå­en­de ser Ingrid Zet­ter­berg, språklä­ra­ren från Björk­ha­gen, ut att ha det mesta. En stor hem­trev­lig lä­gen­het fylld av böc­ker, tav­lor och cd-ski­vor. En cy­kel att ta sig runt med i stan, en ko­lo­ni­lott i Enske­de, egenod­la­de to­ma­ter på köks­bän­ken, ett gäng här­li­ga vän­ner och ett varmt skratt. Men själv kän­ner Ingrid att det är någon­ting som fat­tas.

– Jag fick ald­rig möj­lig­he­ten att skaf­fa eg­na barn och där­för har jag hel­ler in­te fått någ­ra barn­barn. Det var in­te det att jag in­te vil­le, det var helt en­kelt för sent när jag träf­fa­de den rät­ta, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– I dag har jag sörjt klart det, men jag äls­kar verk­li­gen barn och gil­lar att om­ge mig med barn.

Ro­li­ga­re med barn

Ingrid är en språk­be­gåv­ning och har un­der­vi­sat allt från hög­sta­di­e­e­le­ver till vux­na i oli­ka språk. Men i ef­ter­hand har hon fun­de­rat över va­let av mål­grupp.

– Det är ro­li­ga­re att um­gås med barn. De le­ver i nu­et. Jag för­står in­te var­för jag in­te blev da­gis­frö­ken i stäl­let, sä­ger hon och skrat­tar.

Ge­nom åren har Ingrid haft tu­ren att kun­na um­gås fli­tigt med si­na brors­dött­rar och un­der någ­ra år fick hon ock­så äran att va­ra ” ex­tra­mor­mor” åt en an­nan fa­milj i Björk­ha­gen. Men ti­den går och i dag är al­la bar­nen vux­na.

– De sov över och vi lek­te ute i par­ken och klätt­ra­de i träd. De lek­te med mitt gam­la dock­hus och med mi­na kna­si­ga go­se­djur som jag fort­fa­ran­de har kvar. Vi har haft så ro­ligt här och jag tyc­ker verk­li­gen att li­vet känns tomt när jag in­te får um­gås med barn, sä­ger hon.

Skic­ka­de ef­ter­lys­ning

Och det var just den käns­lan som in­fann sig un­der sen­som­ma­ren. Nå­got som gjor­de att Ingrid val­de att ef­ter­ly­sa ett barn­barn i en granngrupp på Fa­ce­book.

”Finns det nå­gon fa­milj i Björk­ha­gen (el­ler på cy­kelav­stånd) med små­barn som vill ha en ” ex­tra­mor­mor” för öm­se­si­dig hjälp och sam­va­ro? Jag har inga eg­na barn men har all­tid om­gett mig med barn. Nu är det li­te tomt!”, skrev hon i med­de­lan­det.

Se­dan den da­gen har Ingrid fått fle­ra med­de­lan­den från fa­mil­jer som gär­na tar in en ex­tra­mor­mor i fa­mil­jen.

– Jag har re­dan träf­fat någ­ra av dem. Det är som en van­lig dejt, man får se om man klic­kar och kän­ner att man kan byg­ga vi­da­re på någon­ting. Det vik­ti­gas­te tror jag är att man har sam­ma vär­de­ring­ar. Jag är en öp­pen per­son och jag tror sam­ma gäl­ler för dem som hör av sig, sä­ger hon.

Ingrid vet med sig att det är fler än hon som sak­nar barn i sitt liv och upp­ma­nar fler att föl­ja hen­nes spår.

– Vå­ga och vinn.

MIN­NE. Ingrid har kvar sitt dock­skåp som hon lek­te med när hon var li­ten. Hon har fort­fa­ran­de min­nen av hur hen­nes bror låg och pil­la­de bort fär­gen från fa­sa­den.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MOR­MOR SÖ­KER BARN­BARN. Ingrid Zet­ter­berg, bo­en­de i Björk­ha­gen, vill bli mor­mor och sök­te ef­ter ett barn­barn på Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.