Nu har de ny­an­län­da

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 0736-006 923 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

flyt­tat in

Ef­ter två år av pla­ne­ring och över­kla­gan­den – nu har de nya fa­mil­jer­na bör­jat flyt­ta in i modulhusen i Ör­by. Vi var där och häl­sa­de på.

Byg­gan­det av mo­dul­hus åt ny­an­län­da fa­mil­jer på­går för fullt på den fö­re det­ta par­ke­ring­en mel­lan Ör­by och Hud­ding­e­vä­gen. 40 av 100 fa­mil­jer har flyt­tat in se­dan i ju­li och vid års­skif­tet ska al­la va­ra på plats. Fort­fa­ran­de job­bas det med att an­läg­ga lek­plat­ser och gräs­mat­tor, och hus.

Först var pla­nen att byg­ga 300-350 lä­gen­he­ter med plats för cir­ka 500 per­so­ner, men det led­de till oro från Ör­by­bor, som me­na­de att det skul­le bli svårt att ta emot så många män­ni­skor på ett bra sätt. Se­dan dess har sta­den tänkt om, nu byggs 100 lä­gen­he­ter i sex hus, åt fa­mil­jer.

Re­dan nu bor 116 barn i om­rå­det, i åld­rar­na 0-18 år. En av de som flyt­tat in är Ns­reen Ja­tah och hen­nes fa­milj. Hon och ma­ken bor med si­na sex barn i två rum med kök och bad­rum. De so­ver i bädd­sof­fan i kö­ket me­dan bar­nen får ta rum­met.

– Det är trångt, men det fun­ge­rar. Vi trivs jät­te­bra, män­ni­skor här är väl­digt vän­li­ga och hjälp­sam­ma, sä­ger hon.

Tvätt­stu­ga lig­ger i ge­men­sam­ma ut­rym­men.

Sak­nar si­na od­ling­ar

Fa­mil­jen flyd­de från Sy­ri­en och har ba­ra bott i Sve­ri­ge i två må­na­der, och re­dan går fem av bar­nen i sko­lan. De är 6,8,9, 11 och 13 år. Den yngs­ta, Ab­del­la­tif, 4 år, är hem­ma med Ns­reen.

– Bar­nen lär sig svens­ka jät­te­snabbt, de får med sig läx­or hem och lär sig nya ord var­je dag, be­rät­tar Ns­reen.

Dag­tid lä­ser hen­nes man svens­ka på SFI och på hel­ger­na bru­kar he­la fa­mil­jen gå till sim­hal­len. Någ­ra av bar­nen kan re­dan sim­ma, be­rät­tar hon.

Vad sak­nar du mest hem­i­från?

– Mi­na od­ling­ar. Jag ha­de en mas­sa grö­dor hem­ma som jag sköt­te om och det sak­nar jag.

Ns­re­ens man drev en kläd­bu­tik i hem­lan­det.

Hur tän­ker du om fram­ti­den?

– Att jag vill lä­ra mig svens­ka. Det är min förs­ta öns­kan. Ef­ter det tror jag det lö­ser sig med bo­stad och jobb, sä­ger Ns­reen.

På plats i det nya om­rå­det finns Stif­tel­sen Ho­tell­hem i Stock­holm, SHIS. De har per­so­nal där var­je dag för att hjäl­pa de bo­en­de med allt från hur tvätt­ma­ski­nen fun­ge­rar till hur man sö­ker jobb och ut­bild­ning. Det de fles­ta har frå­gor om just nu, och oro­ar sig över, är eko­no­min, en­ligt Ni­na Nord­lund, som är chef för SHIS i Ör­by, vil­ken typ av er­sätt­ning de får och hur och när de ska be­ta­la hy­ran.

– All­ting är väl­digt rö­rigt för dem i bör­jan. De be­hö­ver kom­ma i ord­ning där de bor, i sko­lan, med eko­no­min och det är mas­sa pap­per som ska fyl­las i, sä­ger hon.

Även många Ör­by­bor har va­rit med och hjälpt till, be­rät­tar Ni­na Nord­lund.

– Från bör­jan vil­le många skän­ka sa­ker, men nu har de in­sett att det folk mest vill ha hjälp med är in­for­ma­tion och väg­led­ning, sä­ger hon.

Gra­tis trä­ning­ar med ÖIF

Ör­by­bor­na stöt­tar med allt från att fyl­la i blan­ket­ter och in­for­ma­tion om mas­sa sa­ker till att ta med dem på oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

– Det har verk­li­gen va­rit ett jät­te­fint mot­ta­gan­de hos Ör­by­bor­na. På fre­da­gar, till ex­em­pel, har Ör­by IF va­rit här och häm­tat barn till gra­tis trä­ning­ar på Li­se­bergs IP, sä­ger Mat­ti­as Ro­senqvist, en­hets­chef på SHIS i Stock­holm.

Nå­got som fle­ra av fa­mil­jer­na be­hö­ver just nu är skor och trä­nings­klä­der i oli­ka stor­le­kar till fot­bolls­trä­ning­ar­na, en­ligt Ni­na Nord­lund. Enklast är att ba­ra gå ner till om­rå­det och frå­ga per­so­ner man stö­ter på, me­nar hon.

Vi trivs jät­te­bra, män­ni­skor här är väl­digt vän­li­ga och hjälp­sam­ma.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BO­EN­DE. Ns­reen Ja­tah med yngs­ta so­nen Ab­del­la­tif, 4 år.

ANSVARIGA. Mat­ti­as Ro­senqvist, an­sva­rig för mo­dul­bo­stä­der­na i Stock­holm och Ni­na Nord­lund, som är an­sva­rig för SHIS i Ör­by.

PÅ GÅNG. Två mind­re lek­plat­ser i om­rå­det vän­tas bli kla­ra in­nan vin­tern, den sto­ra där­e­mot hinns in­te med för­rän till vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.