M kan kros­sa MP – då blir S sto­ra vin­na­ren

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hej Söderort - Pra­ta med mig! hampus.jarnlo @di­rekt­press.se

Ny­he­ten att Mil­jö­par­ti­et – in­nan de ens träf­fat si­na röd­ro­sa kol­le­gor S, V och Fi – bör­jat för­hand­la med Mo­de­ra­ter­na och res­ten av al­li­an­sen om att sty­ra Stock­holms stad de när­mas­te fy­ra åren var minst sagt över­ras­kan­de. Yin och yang, så kan man väl sum­me­ra M och MP:s re­la­tion i Stock­holm den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den.

Träng­selskatt, p-av­gif­ter, die­sel­för­bud, cy­kel­sats­ning­ar, bil­fria ga­tor, fe­mi­nis­tisk snöröj­ning. Där har ni lis­tan över MP:s vik­ti­gas­te tra­fik­po­li­tis­ka frå­gor i Stock­holm. Sä­ga vad man vill om tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP), men han har verk­li­gen gått från ord till hand­ling och trum­mat på trots att kri­ti­ken ibland va­rit hög­ljudd. Vem som ga­pat högst? In­te säl­lan M och de­ras väl­ja­re. I stäl­let har de – och res­ten av al­li­an­sen – gått till val på att byg­ga mo­tor­vägs­tun­neln Öst­lig för­bin­del­se. Ett pro­jekt som skul­le sli­ta sön­der MP in­i­från om de tving­as va­ra med och rös­ta ige­nom det.

Det fak­tum att Cen­ter­par­ti­et – som nu är näs­tan li­ka sto­ra som ett ska­de­skju­tet MP i Stock­holm – ock­så lär gö­ra an­språk på tra­fik-och mil­jö bor­gar­råds­pos­ter­na som MP ägt i det röd­grön­ro­sa sty­ret, gör att för­hand­ling­ar­na kom­mer bli sten­hår­da för Helldén och kom­pa­ni.

Det är nog ing­en slump att det var Ka­rin Wann­gård (S) som först spred ny­he­ten om M och MP:s på­gåen­de för­hand­ling till hö­ger och väns­ter. Hon vet ju ock­så att det kom­mer bli blo­digt och sät­ter nu sitt hopp till att för­hand­ling­ar­na ska kra­scha. Om de gör det är S den sto­ra vin­na­ren. Då är det gi­vet att Wann­gård själv tän­ker för­sö­ka ta mak­ten. Och om de över­hu­vud­ta­get vill gö­ra det till­sam­mans med MP kom­mer det va­ra ett re­jält sar­gat par­ti S får till för­hand­lings­bor­det. Ett högt spel av S – frå­gan är om det är för högt.

HAMPUS JARNLO Ny­hets­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.