Nytt el­näts­pris i Stock­holm från den 1 ok­to­ber

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

Du har sä­kert märkt att det hän­der myc­ket i Stock­holms­om­rå­det nu. Det ska bli fler in­vå­na­re, bi­lar, tåg och trans­por­ter, nå­got som på­ver­kar el­nä­tet bå­de di­rekt och in­di­rekt. När Stock­holm väx­er be­hö­ver ock­så el­nä­tet gö­ra det, bå­de i om­fång och ka­pa­ci­tet. De sto­ra för­bätt­ring­ar­na av Stock­holms vägar och järn­vägs­nät in­ne­bär dess­utom att el­nä­tet mås­te flyt­tas och an­pas­sas. Den 1 ok­to­ber 2018 hö­jer vi el­näts­pri­set med cir­ka 6 pro­cent för kun­der i Stock­holms­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.