Po­pu­lär sus­hikock öpp­nar nytt i Blås­ut

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Den pris­be­lön­ta sus­hikro­gen Soyo­ka­ze yng­lar av sig och öpp­nar nytt i Blås­ut.

Batjar­gal Ochir­bat har ett för­flu­tet som köks­mäs­ta­re på Imou­to och Råkul­tur. Se­dan ok­to­ber 2016 dri­ver han den om­ta­la­de sus­hikro­gen Soyo­ka­ze på Frej­ga­tan till­sam­mans med sin fa­milj.

– Jag har all­tid drömt om att få öpp­na min egen sus­hi­bar och det fick jag gö­ra 2016, till­sam­mans med min fa­milj. Det är så ro­ligt och lätt för att vi har sam­ma vi­sio­ner och strä­var åt sam­ma mål, sä­ger Batjar­gal Ochir­bat.

Soyo­ka­se är ing­en kvar­ters­sus­hi för 90 kro­nor i fri­go­lit­lå­da, här får gäs­ter­na be­ta­la runt 900 kro­nor. Men nå­gon me­ny finns in­te, allt är oma­ka­se – koc­kens val ut­i­från vil­ka rå­va­ror som är bäst för da­gen.

Där­e­mot är det en simpla­re ver­sion av Soyo­ka­se som öpp­nar i Blås­ut.

– Från bör­jan ser­ve­ra­de vi även lunch på Soyo­ka­se, men un­der nam­net Soyoka­fe. Det

Ing­en ska be­hö­va åka in till stan för bra mat.

var svårt att dri­va de två oli­ka kon­cep­ten på sam­ma stäl­le så där­för öpp­nar vi en ny re­stau­rang i Blås­ut. Det kom­mer va­ra bå­de lunch och mid­dag, li­te simpla­re än mid­da­gen på Soyo­ka­se men med sam­ma kva­li­tet.

Batjar­gal Ochir­bat räk­nar med att öpp­na re­stau­rang­en på So­fi­elunds­vä­gen 7 i Blås­ut i bör­jan av ok­to­ber.

– Vi har bott i söd­ra Stock­holm länge och vi kän­ner oss hem­ma här. Vi vill ser­ve­ra bra sus­hi på plats så att ing­en ska be­hö­va åka in till stan för bra mat.

FOTO: JON­NA CLAES­SON

PÅ PLATS. Batjar­gal Ochir­bat dri­ver re­stau­rang­er­na med sin fa­milj. Här är han till­sam­mans med sin bror ut­an­för den nya lo­ka­len på So­fi­elunds­vä­gen 7 i Blås­ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.