Histo­ri­en om en Träd­gårds­stads död

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! -

Det var en gång en Träd­gårds­stad plan­lagd av ar­ki­tek­ter för Stock­holms Stad där folk kun­de bo och nju­ta av en pro­me­nad i en bland­ning av hus, träd och lum­mi­ga blad

Dit stu­die­be­sök från ut­lan­det kom och pri­sa­de de klo­ka po­li­ti­ker som på ett in­no­va­tivt och fö­re­döm­ligt sätt ini­ti­e­rat ett unikt träd­gårds stads­kon­cept

Men så mås­te stan´ nya bo­stä­der ha och plöts­ligt så sa po­li­ti­ker­na ”ja” till att be­byg­ga var grön li­ten plätt och att för­tä­ta på al­la de sätt

Där för­ut fanns park­mark med gräs och träd­stam­mar finns nu en­dast hus och vägar som dam­mar så Träd­gårds­sta­dens ur­sprung­li­ga uni­ka at­tri­but för­in­ta­des av po­li­ti­ker­nas då­ligt fat­ta­de be­slut

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.