Så ska Björk­ha­gen hål­la stö­ket bor­ta

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Vå­rens ung­doms­stök ska­ka­de om det stil­la Björk­ha­gen. Se­dan dess har stäm­ning­en bli­vit lug- na­re igen. Nu sat­sar stads­de­len för att det ska för­bli så.

När folk kas­tar sten på ute­lig­ga­re kan man in­te sit­ta på rum­pan.

”Hän­syns­löst.” Så be­skrivs vå­rens ung­doms­stök i stil­la Björk­ha­gen. Se­dan dess har det bli­vit lug­na­re. Nu sat­sar stads­de­len för att det ska för­bli så.

Van­da­li­se­ring och vålds­brott, hän­syns­lö­sa sett till per­so­ner­nas ringa ål­der. Så sä­ger kom­mun­po­li­sen Hampus Jo­han­nes­son om den om­skriv­na våldsvå­ren i Björk­ha­gen, där för­ö­va­re och of­fer var barn i ti­di­ga ton­å­ren.

Idag har an­mäl­ning­ar­na av­ta­git – oklart var­för – men även Hampus Jo­han­nes­son nås av ryk­ten. Nu se­nast gäll­de det tra­kas­se­ri­er av en hem­lös, nå­got som ska ha skett förr, och van­da­li­se­ring och hot i cent­rum. Bå­da in­ci­den­ter­na ska ha in­vol­ve­rat unga.

– Men det är svårt för oss att age­ra på ryk­ten. Jag kan ba­ra kon­sta­te­ra att an­mäl­ning­ar­na mins­kat, sä­ger Jo­han­nes­son.

En rund­ring­ning till lo­ka­la tjäns­te­män och för­äld­ra­för­e­ning­en på sko­lan, vi­sar att de de­lar po­li­sens ana­lys. Lug­na­re som­mar, lugn skol­start, lugn höst. Även om den natt­vand­ran­de för­äld­ra­för­e­ning­en spring­er på ”kill­gäng som smäl­ler bang­ers”, och har lagt om si­na rut­ter för att va­ra mer kring t-ba­nan. Det är där det hän­der.

– Ba­gis och Kärr­torp är mer iso­le­ra­de. Björk­ha­gen och Ham­mar­by­höj­den lig­ger så att hit kom­mer unga från and­ra stads­de­lar. Och Björk­ha­gen är lugnt, det är li­te rö­rel­se, så när det väl hän­der nå­got får det mer ge­nom­slags­kraft, sä­ger Leif ” Bo­bo” Berg­ström, chef på en­he­ten för barn och ung­do­mar.

Han kon­sta­te­rar att Björk­ha­gen ” in­te har värl­dens störs­ta be­kym­mer” med stru­li­ga barn som hänger i gäng, ”men när folk kas­tar sten på ute­lig­ga­re kan man in­te sit­ta på rum­pan, då mås­te man mo­bi­li­se­ra”.

Se­dan sep­tem­ber så or­ga­ni­se­rar man brott­ning i för­sko­lan Ra­ke­ten en ef­ter­mid­dag i vec­kan. Och in­om kort ska man bör­ja ha öpp­na sportak­ti­vi­te­ter i sko­lans id­rotts­hall på lör­da­gar, för att nå de barn i om­rå­det som dri­ver runt ut­an fri­tids­syss­lor, och för­sö­ka slus­sa in dem i för­e­nings­li­vet. Den ak­ti­vi­te­ten ska han­te­ras av de fy­ra upp­sö­kan­de fri­tids­le­da­re som se­dan feb­ru­a­ri vand­rar runt sex kväl­lar i vec­kan.

För den verk­sam­he­ten ba­sar Kad­dy Ma­ka­lo Clif­ford, som sä­ger ratt de am­bu­le­ran­de fri­tids­le­dar­na ” ta­git so­ci­al kon­troll” och byg­ger re­la­tio­ner med Björk­ha­gens unga.

– Men det finns en viss oro, det gör det. Det har va­rit stö­kigt och oro­ligt. Där vux­na rör sig är det lugnt. Det blir stö­kigt när vi in­te är på plats. Sam­ti­digt ska man in­te över­dri­va hel­ler. Det rör sig om en väl­digt li­ten grupp unga som är stö­ki­ga, ett dus­sin­tal, sä­ger Ma­ka­lo Clif­ford.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HÄNGSTÄLLE. I Björk­ha­gen vill man bi­be­hål­la lug­net och ge syss­lo­lö­sa unga nå­got att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.