FÖLJ MED PÅ EN DRAMATISK VAND­RING I HAM­MAR­BY­HÖJ­DEN

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Jo­han The­o­dors­son är dra­ma­pe­da­gog, skå­de­spe­la­re och fram­förallt be­rät­ta­re. Nu tar han med al­la ny­fik­na på en his­nan­de vand­ring i si­na eg­na kvar­ter i Ham­mar­by­höj­den.

Upp­slut­ning­en får ses som gans­ka god när vi sam­las på Finn Malm­grens plan, med tan­ke på att det är mitt på da­gen en var­dag i ok­to­ber. Ett ti­o­tal vill ve­ta mer om Ham­mar­by­höj­den och ska föl­ja med på vand­ring i stads­de­len som hålls i av be­rät­ta­ren Jo­han The­o­dors­son. Det he­la drivs i Stads­mu­se­ets re­gi och te­ma för vand­ring­en häng­er sam­man med ga­tu­nam­nen i Ham­mar­by­höj­den.

Den kun­ni­ge kän­ner till att det är en stor rad med her­rar som fått ge namn åt fle­ra av stads­de­lens ga­tor. Och in­te vil­ka her­rar som helst. Det rör sig om även­ty­ra­re från förr. Per­fekt för en stads­vand­ring där man utöver lo­kal ku­ri­o­sa kan vä­va in de dra- ma­tis­ka be­rät­tel­ser­na om även­ty­ra­re som Finn Malm­gren, Olaus Mag­nus och An­ders Sparr­man.

För Jo­han The­o­dors­son fal­ler det sig högst na­tur­ligt att le­da vand­ring­en som tar oss från sta­tyn på Finn Malm­grens väg via ga­tor med ka­rak­tä­ris­tis­ka fun­kishus upp på Ham­mar­by­bac­ken. Dels är han en van be­rät­ta­re då han även bland an­nat hål­ler i Stads­mu­se­ets spökvand­ring, och dels bor han se­dan sent 90-tal i om­rå­det.

– Det var jag som sål­de in den här vand­ring­en till Stads­mu­se­et för un­ge­fär två och ett halvt år se­dan. Det är så klart nå­got ex­tra att gö­ra det i mi­na eg­na kvar­ter. Jag fick idén ut­i­från den här te­ma­ti­ken med även­ty­ra­re. Det är häf­ti­ga histo­ri­er att be­rät­ta, sä­ger han.

Hur myc­ket har du fått lä­sa på?

– Sä­kert 60-70 pro­cent av det jag be­rät­tar kom­mer från ef­ter­forsk­ning. Dess­utom för­änd­ras vand­ring­en he­la ti­den. Många som går med bor här och läg­ger till nya upp­slag, sä­ger han ef­ter att vi av­slu­tat vand­ring­en med en mor­bid twist.

Då be­fin­ner vi oss näm­li­gen vid av­rätt­nings­plat­sen vid So­lan­der­ga­tan, där bland an­nat kung­a­mör­da­ren Anc­kar­ström togs av da­ga på ett när­mast gro­teskt vis.

En stund ti­di­ga­re, när säll­ska­pet käm­par sig upp för Ham­mar­by­bac­ken, be­rät­tar tre av del­ta­gar­na: Gerd, Mar­ga­re­ta och Inga, att de­ras med­ver­kan in­ne­hål­ler en hel del nostal­gi. De är al­la upp­väx­ta i om­rå­det på 1950-ta­let. El­ler nå­ja, Mar­ga­re­ta är från Björk­ha­gen. Nu är de till­ba­ka i barn­do­mens kvar­ter.

– Det är ro­ligt att va­ra till­ba­ka här. En del har för­änd­rats får man sä­ga. Men sam­ti­digt kän­ner man igen sig en hel del, sä­ger Gerd Bro­berg.

På Stads­mu­se­ets hem­si­da finns in­for­ma­tion om när stads­vand­ring­ar­na runt om i sta­den sker.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

INLEVELSE. Jo­han The­o­dors­son be­rät­tar om de även­ty­ra­re som döpt ga­tor­na i Ham­mar­by­höj­den.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HÖJ­DEN. Ef­ter viss mö­da tog sig al­la del­ta­ga­re upp för Ham­mar­by­bac­ken. En smär­re ut­ma­ning som är del av stads­vand­ring­en i Ham­mar­by­höj­den.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PROMENIX. Ett gäng nu­va­ran­de och fö­re det­ta Höj­den­bor häng­de på Jo­han The­o­dors­son på hans vand­ring ge­nom stads­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.