Ham­mar­by­sko­gens fram­tid fort­satt oklar

Pla­ner­na för Ham­mar­by­sko­gen ska ses över än­nu en gång. Det sä­ger stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Joakim Lar­s­son (M), som vill att nya part­nern MP ska bli glad. Lo­kalt vill dock MP helt stop­pa bo­stads­byg­get.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SIDAN 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Mo­de­ra­ter­nas nye stads­bygg­nads­bor­gar­råd Joakim Lar­s­son ger re­la­tivt raka be­sked gäl­lan­de Sö­derorts mes om­tvis­ta­de bo­stads­byg­ge. Han öpp­nar för att det blir ett om­tag när det gäl­ler Ham­mar­by­sko­gen.

Lar­s­son vän­tar sig att frå­gan får ett nytt varv i stads­bygg­nads­nämn­den om in­te allt för länge.

Faj­ten kring det lil­la pro­jek­tet har ra­sat i åra­tal och tu­rer­na är många. Kort­fat­tat gäl­ler det cir­ka 400 lä­gen- he­ter, id­rotts­hall, för­sko­la och sko­la i det som i folk­mun kal­las Ham­mar­by­sko­gen, ett mind­re na­tur­om­rå­de som lig­ger mel­lan Ham­mar­by­höj­den och Ham­mar­by sjö­stad.

– Jag har var­ma för­hopp­ning­ar om att vi kan enas om det här och hit­ta varand­ra. Vi ska tit­ta på vå­ra oli­ka ge­men­sam­ma näm­na­re. Vi mås­te lyss­na på vad Mil­jö­par­ti­et vill och för­hand­la fram en lös­ning som al­la kan stå för.

Ni vill ha mer stads­lik­nan­de ka­rak­tär och en väg som MP mot­sät­ter sig starkt. Vad kan ni gö­ra där?

– Det är fram­förallt vägen vi mås­te sät­ta oss ned och pra­ta om. Men jag kan tän­ka mig att vi kan hit­ta en lös­ning även där. Al­la vill fram­åt i frå­gan.

MP har lo­kalt lo­vat att stop­pa byg­get rakt av. Rent krasst så har ni mer ge­men­samt med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i frå­gan och skul­le in­te be­hö­va ta stöd av MP för att dri­va ige­nom pro­jek­tet.

– Vi job­bar in­te så. Vi ska hit­ta nå­got som al­la i ko­a­li­tio­nen kan stå bakom.

”En vik­tig frå­ga”

Da­ni­el Helldén, MP-grupple­da­re i Stads­hu­set, sä­ger att hans par­ti är li­ka in­ställt på att få till en för­änd­ring som ti­di­ga­re.

– Det här är ett nytt sam­ar­be­te. Själv­klart har vi in­te trös­kat ige­nom al­la frå­gor än­nu. Vi kom­mer att tit­ta över Ham­mar­by­sko­gen se­na­re, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Rent konkret, vad kan ni gö­ra?

– Det kan jag in­te sva­ra på. Vi ska tit­ta över det. Man får tit­ta på al­ter­na­ti­va lös­ning­ar. Så länge nå­got in­te är full­stän­digt klart går det att gö­ra ju­ste­ring­ar.

MP i Sö­derort lo­va­de att räd­da Ham­mar­by­sko­gen. Men när ni för­hand­la­de er till den blågrö­na mak­ten i Stads­hu­set val­de ni att in­te ta upp den frå­gan med Al­li­an­sen. Tyc­ker MP centralt att det här är en vik­tig frå­ga?

– Vi tyc­ker att det är en vik­tig frå­ga och det åter­står många vik­ti­ga frå­gor för oss att för­hand­la om. Vi har in­te vikt oss om Ham­mar­by­sko­gen då vi in­te ens har för­hand­lat om det, sä­ger Da­ni­el Helldén.

IL­LUST­RA­TION: STOCK­HOLMS STADSBYGGNADSKONTOR/TENGBOM OCH TOVATT ARCHITECTS AND PLANNERS

FRAM­TI­DEN? 150 hy­res­rät­ter och 250 bo­stads­rät­ter kan tän­kas se ut så här i Ham­mar­by­sko­gen. Just den här vägen är en ex­tra stor stö­tes­ten för MP. Lil­la bil­den vi­sar om­rå­det det gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.