Grön­blått vik­tigt för nya sty­ret

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SÖDERORT - Cla­rence Fren­ker

Stock­holms nya sty­re pre­sen­te­rar sig själv som grön­blå. Och en­ligt tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) är det grön­blått som gäl­ler, in­te blågrön.

Den nya po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Stock­holm har från bör­jan kal­lat sam­ar­be­tet för ”grön­blått” – en for­mu­le­ring som samt­li­ga par­ti­er i den nya ko­a­li­tio­nen of­fi­ci­ellt står bakom.

Men i me­dia och bland vis­sa stock­hol­ma­re har ord­ning­en på fär­ger­na ock­så va­rit den om­vän­da, blågrönt, då de blå al­li­ans­par­ti­er­na är fler till an­ta­let. En­ligt An­na Kö­nig Jerl­myr är färgord­ning­en dock ingen­ting som par­ti­et har fäst nå­gon stör­re vikt vid.

– Vi prö­va­de oli­ka al­ter­na­tiv helt en­kelt och lan­da­de i det. Och jag kan kon­sta­te­ra att man gjor­de det i lands­ting­et ock­så, sä­ger fi­nans­bor­gar­rå­det.

Hon tän­ker in­te rät­ta dem som vill sä­ga blågrönt, men hon slår fast att det är grön­blåa de al­la vill kal­la den nya Stock­holmsal­li­an­sen.

– Jag rät­tar in­te om nå­gon sä­ger blågrönt hel­ler. Men vi kal­lar oss grön­blåa. Och al­la vet vad det be­ty­der. Det vill sä­ga fem par­ti­er som sam­ar­be­tar, sä­ger hon.

”Vik­tig del av sam­ar­be­tet” Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén ( MP) är där­e­mot nöjd över att grönt kom fö­re blått i det nya nam­net.

– Allt så­dant här är sym­bo­lik så klart. Och man pra­tar gi­vet­vis om så­da­na sa­ker, så­da­na dis­kus­sio­ner förs all­tid. Så det är klart att jag tyc­ker det är bra att det he­ter grön­blått. Det vi­sar att vi är en vik­tig del av det här sam­ar­be­tet, sä­ger han.

En­ligt ho­nom har det förts dis­kus­sio­ner om själ­va nam­net, men någ­ra krav har ald­rig ställts från Mil­jö­par­ti­ets si­da i för­hand­ling­ar­na, me­nar han.

– Det fanns inga krav i det­ta, det var en dis­kus­sion vi ha­de hur vi skul­le be­näm­na det nya sam­ar­be­tet, som är nå­got nytt och in­te har fun­nits för­ut. Vi ska ha en stad som tar an­svar för kli­mat- och mil­jö­om­rå­den och då är det bra att grönt lig­ger först, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Att även lands­ting­et val­de att pre­sen­te­ra sam­ar­be­tet som grön­blått är en­ligt ho­nom mer en till­fäl­lig­het än en sam­ord­nad stra­te­gi.

– Jag såg att lands­ting­et har det ock­så, och det glä­der oss. Men det är ingen­ting vi har ko­or­di­ne­rat, sä­ger han.

På Goog­le var an­ta­let sök­ning­ar fler på blågrönt i bör­jan av vec­kan och vis­sa me­di­er, bland and­ra vi på Stock­holmDi­rekt, har be­nämnt den nya ko­a­li­tio­nen som blågrön. Det­ta har bland an­nat kri­ti­se­rats av mil­jö­par­tis­ten Ewa Lar­s­son, som i en Fa­ce­booktråd upp­ger att det är di­rekt fel­ak­tigt att an­vän­da or­det blågrönt i en ru­brik.

Hon to­nar dock själv ner det he­la och hän­vi­sar i stäl­let al­la namn­frå­gor till Da­ni­el Helldén.

Så vad gör ni i fort­sätt­ning­en om me­dia skri­ver blågrönt i stäl­let?

– Då ring­er vå­ra pressi­sar och ber er änd­ra. Det är grön­blått som gäl­ler, sä­ger Da­ni­el Helldén och skrat­tar.

Mil­jö­par­ti­et i Stock­holms press­av­del­ning med­de­lar dock ef­ter in­ter­vjun att de in­te tän­ker ringa och ”ja­ga fel­skriv­ning­ar” om fär­ger­na kas­tas om i ord­nings­följ­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.