Så kom kän­diskat­ten Ca­to hem till Björk­ha­gen igen

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SÖDERORT - Elin Jonsson Andreas Jen­nische Hampus Jarn­lo

Ca­to är hem­ma! Ef­ter en stor sökin­sats kun­de den kid­nap­pa­de kat­ten till slut hit­tas i Ty­resö. Vi har pra­tat med hjäl­tar­na som lyc­ka­des fånga in ho­nom.

Ca­to är hem­ma hos sin äga­re Mag­nus Björn i Björk­ha­gen igen. Det var fre­da­gen den 5 ok­to­ber som kat­ten helt so­ni­ka stals i t-ba­nan, vil­ket vi av­slö­ja­de för äga­ren.

Ef­ter­lys­ning­ar spreds långt ut­an­för Stock­holm och för­ra fre­da­gen, den 12 ok­to­ber, fick många upp hop­pet när en katt, miss­tänkt lik Ca­to, sik­ta­des i Ty­resö där den fått mat på Ica. Vi var på plats i Ty­resö när Mag­nus Björn och någ­ra and­ra djur­vän­ner le­ta­de ef­ter Ca­to.

– Det känns bra att han fått mat, jag tror att han kom­mer till­ba­ka, sa Mag­nus Björn då, strax in­nan han åter­vän­de till Björk­ha­gen vid 15-ti­den.

Och ba­ra en stund se­na­re, runt 15.45, hit­ta­des Ca­to av Kärr­torps­bor­na Pet­ra Jill­vert och Ja­ne An­ders­son på en par­ke­ring i Krus­bo­da i Ty­resö. De ro­pa­de hans namn och loc­ka­de på ho­nom, men då blev Ca­to rädd och sprang iväg. Men tack va­re gott sam­ar­be­te lyc­ka­des de kort där­ef­ter fånga in Björk­ha­gens älsk­ling.

– Jag fick tag på ho­nom och stop­pa­de di­rekt in ho­nom in­nan­för trö­jan, sä­ger Pet­ra Jill­vert.

De stop­pa­de Ca­to i en med­havd bur och kör­de ho­nom di­rekt till Björk­ha­gen, där de träf­fa­de en li­te om­tum­lad äga­re Mag­nus Björn.

– Han tog Ca­to och åk­te vi­da­re till ve­te­ri­nä­ren på se­kun­den, sä­ger Pet­ra Jill­vert och tilläg­ger att kat­ten ef­ter om­stän­dig­he­ter­na ver­ka­de må bra.

Hon och vän­nen Ja­ne är myc­ket stol­ta över in­sat­sen och såg det som en själv­klar­het att hjäl­pa till vid sökin­sat­sen i Ty­resö.

– Vi hål­ler ihop längs Lin­je 17, sä­ger Pet­ra Jill­vert när vi träf­far hen­ne i Björk­ha­gen.

För­ra vec­kan.ÅTERFÖRENADE. För­ra fre­da­gen kun­de Ca­to åter­före­nas me­de sin äga­re Mag­nus Björn, se­dan Pet­ra Jill­vert hit­tat kat­ten i Ty­resö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.