Löf­tet: Skön­dal får spök­hu­set i stan läs­ki­gas­te

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - STOCKHOLM - Jo­hann Ber­nö­vall

Fon­tän­hu­set Skön­dal är en ide­ell verk­sam­het för psy­kisk häl­sa. Nu vill de upp­märk­sam­ma all­män­he­ten på de­ras ex­istens – med hjälp av ett gast­kra­man­de in­slag.

Tis­dag den 30 ok­to­ber bju­der Fon­tän­hu­set Skön­dal in till det man kal­lar för ” Stock­holms obe­hag­li­gas­te öpp­na hus”. Mel­lan kloc­kan 16 och 20 är det fri en­tré till det man för en dag döpt om till Spök­hu­set Skön­dal med spökvand­ring­ar för ” sto­ra och små barn”.

Bland ”de sto­ra bar­nen” räknas även full­vux­na in. För det läs­ki­gas­te kom­mer bli – just det – rik­tigt läskigt.

– Vår verk­sam­het lig­ger i ett gam­malt läskigt hus där det re­dan ryk­tas om att det spö­kar. Så lä­get är per­fekt för det här. Se­nas­te ti­den så har vi för­be­rett och ska­pat klä­der­na som sta­tis­ter­na ska ha. Käns­lan är att det blir rik­tigt jäk­la obe­hag­ligt och jag kan sä­ga att det blir på egen risk. Vi kon­kur­re­rar med Grö­na Lunds spök­hus och jag tror vi står oss bra jäm­fört med det, sä­ger Jo-

Käns­lan är att det blir rik­tigt jäk­la obe­hag­ligt och jag kan sä­ga att det blir på egen risk.

han Ry­der­gård, verk­sam­hets­chef på Fon­tän­hu­set Skön­dal.

Den raka lin­jen mel­lan att ar­be­ta för psy­kisk häl­sa och an­ord­na en fas­lig pro­me­nad kan va­ra svår att se. Men gäng­et bakom spökvand­ring­en tyc­ker att den finns.

– Det finns en hel del räds­la för psy­kisk ohäl­sa i sam­häl­let. Och det här är ett ro­li­ga­re sätt att bju­da in och få folk att upp­täc­ka att vi finns. Så i den be­mär­kel­sen finns det en kopp­ling. Dess­utom är det väl­digt ro­ligt, sä­ger Jo­han Ry­der­gård.

Allt är dock in­te ren och skär skräck un­der ef­ter­mid­da­gen. För den tunn­hu­da­de ser­ve­ras kaf­fe, saft och bul­lar och Fon­tän­hu­set kom­mer att in­for­me­ra om sin verk­sam­het.

FO­TO: FON­TÄN­HU­SET SKÖN­DAL

LÄSKIGT. Någ­ra sta­tis­ter, som kom­mer att skräm­mas un­der spökvand­ring­en på Spök­hu­set den 30 ok­to­ber, re­pe­te­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.