Färd­tjänsts chauf­fö­rer för­tjä­nar bätt­re be­talt

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - TYCK OM! - Färd­tjänst­hand­läg­ga­re

Kom­men­tar till ”Dot­ter till An­na” som skrev in­sän­da­ren om färd­tjänst den 29/9-2018:

In­te så kons­tigt egent­li­gen om man be­tän­ker att chauf­fö­rer­na har så då­ligt be­talt att de hell­re tar en vin­kan­de pas­sa­ge­ra­re från ga­tan än färd­tjänst. De tjä­nar på det. Var och varan­nan chauf­för kla­gar för bru­kar­na att de har för då­ligt be­talt.

För­slag: För­hand­la med ar­bets­gi­va­ren om att ge färd­tjänst­chauf­fö­rer­na bätt­re lön och skaf­fa fler bi­lar. Det kanske skul­le lö­sa sig ba­ra med lö­ne­höj­ning. Då vill fler kö­ra för er. Al­la har rätt att få re­sa tryggt

Som fö­re det­ta färd­tjänst­hand­läg­ga­re kan jag be­kräf­ta att det är pre­cis som ni skri­ver. Sam­trans skö­ter sitt upp­drag väl me­dan övri­ga bo­lag ty­värr har sto­ra bris­ter i kva­li­tet. De kom­mer allt­för of­ta för sent och ibland in­te alls.

Ett stort pro­blem för al­la men i syn­ner­het för de per­so­ner som pga funk­tions­hin­der har be­hov av för­ut­säg­bar­het och tyd­li­ga ru­ti­ner. Tra­fik­ver­ket bör sät­ta press på de an­sva­ri­ga bo­la­gen. Al­la har rätt till en trygg och sä­ker re­sa som kom­mer i tid!

29 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.