Ham­mar­bys sup­port­rar hyl­lar en av de störs­ta

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll

En av Ham­mar­bys störs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na, Ken­ne­dy Ba­kir­ci­oglu, spe­lar sin sista hem­ma­match 4 november. I sam­band med av­ske­det stor­sat­sar Sup­port­rar­nas match­pro­gram för att hed­ra iko­nen.

Vil­ken spe­la­re som egent­li­gen är Ham­mar­bys störs­te ge­nom ti­der­na är ett klas­siskt trä­toäm­ne in­om Ba­jen­kret­sar. Nac­ka Skoglund, Sven­ne Ber­ka el­ler Ken­ta ”Mr Ham­mar­by” Ohls­son är namn som bru­kar kom­ma upp. Och själv­klart Ken­ne­dy Ba­kir­ci­oglu.

– Om han är vår störs­te kan jag in­te sva­ra på. Men själv­klart har han gjort väl­digt myc­ket som ska­par ikonsta­tus och bland många fans är han gi­vet­vis num­mer ett, sä­ger Mag­nus Hag­ström, re­dak­tör på Sup­port­rar­nas match­pro­gram.

In­te så kons­tigt. Det Ken­ne­dy har gjort för Ham­mar­by har få and­ra spe­la­re mäk­tat med. Han har vun­nit klub­bens en­da SM-guld, gjor­de det av­gö­ran­de må­let i guld­mat­chen, sköt sista må­let på Sö­dersta­di­on, vi­sa­de lo­ja­li­tet när han vän­de hem från sitt ut­om­lands­proffsliv till Su­pe­ret­tan och tog Ham­mar­by till­ba­ka till All­svens­kan.

”Oer­hört vac­kert” Lägg där­till mäng­der med läck­ra fin­ter, fri­spar­kar och mål di­rekt på hör­na. Se­nast i mat­chen mot Gö­te­borg påmin­de han fan­sen om sin stor­het då han först sat­te en fri­spark i krys­set och se­dan lyc­ka­des med konst­styc­ket att fånga och sve­pa en in­kas­tad öl­mugg un­der mål­fi­ran­det.

– Det var oer­hört vac­kert. Han lät hö­ger­fo­ten sä­ga far­väl och så blev det en li­ten bonus med ölin­ci­den­ten. I så­da­na här lä­gen ten­de­rar vi al­la att glöm­ma att han in­te ens tyc­ker om öl, sä­ger Per Cor­nell från Sup­port­rar­nas match­pro­gram.

In­för sista hem­ma­mat­chen mot BK Häc­ken 4 november blir match­pro­gram­met ett stort hyll­nings­num­mer. In­ne­hål­let har pla­ne­rats he­la sä­song­en och kom­mer be­stå av 32 si­dor van­ligt match­pro­gram plus 20 si­dor med ba­ra Ken­ne­dy. Bå­de om­slag och pap­per blir lyx­i­ga­re än van­ligt.

− Det här blir den i sär­klass störs­ta sats­ning­en i Match­pro­gram­mets histo­ria, sä­ger Mag­nus Hag­ström.

− Vi vill ge ho­nom ett vär­digt av­slut i vårt fo­rum, match­pro­gram­met. Det här är nå­got som verk­li­gen stic­ker ut, sä­ger Per Cor­nell.

Fis­kelyc­ka Mag­nus Hag­ström har följt Ken­ne­dy he­la hans kar­riär och in­ter­vju­a­de ho­nom för- sta gång­en för 20 år se­dan. Sam­ma sak med Match­pro­gram­mets fo­to­graf Has­se Fridén. In­för hyll­nings­num­ret be­stäm­de de sig för att gö­ra in­ter­vjun med Ken­ne­dy på ett mer djup­gå­en­de sätt.

− Vi hit­ta­de en ar­ti­kel i Sö­der­malmsnytt från 2003 där Ken­ne­dy be­rät­ta­de om sitt sto­ra in­tres­se för sport­fis­ke. Så vi be­stäm­de oss för att gö­ra in­ter­vjun på ett av­slapp­nat sätt när vi var ute och fis­ka­de på Ing­arö.

Om Ken­ne­dy kom­mer att spe­la nå­got i sista hem­ma­mat­chen är dock långt ifrån klart. Hit­tills un­der sä­song­en har han många gång­er fått nöja sig med en plats på bän­ken.

− Men får han in­te spe­la nå­got i sin sista hem­ma­match är det ju­sti­ti­e­mord. Vi mås­te få fi­ra av en av vå­ra störs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na, sä­ger Mag­nus Hag­ström.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

KENNEDYS HÖR­NA. Per Cor­nell och Mag­nus Hag­ström från Sup­port­rar­nas match­pro­gram gör ett hyll­nings­num­mer till Ken­ne­dy in­för hans sista hem­ma­match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.