Pe­ters Park in­vigs på tis­dag

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - HAMMARBY/SKARPNÄCK -

Den folk­kä­ra parkle­ken i Björk­ha­gen som ti­di­ga­re het­te Sky­fal­let har re­no­ve­rats. I folk­mun kal­las den för Pe­ters park, el­ler ”PP”, ef­ter en po­pu­lär fri­tidspe­da­gog som job­ba­de där i 42 år och ef­ter ett med­bor­gar­för­slag så he­ter den det även of­fi­ci­ellt.

På tis­dag 30 ok­to­ber är det dags för stor åter­in­vig­ning ef­ter re­no­ve­ring. Mel­lan kloc­kan 14 och 17 blir det ut­om­hus­di­sco, tips­pro­me­nad och lek. Sta­den bju­der även på korv, saft och kaf­fe.

PARKMAN. Pe­ter Björ­klund, man­nen bakom nam­net Pe­ters Park, i sam­band med att han gick i pen­sion 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.