Skarpnäcks unga bland de som dric­ker minst

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - STOCKHOLM - Em­ma Thim­gren

Stock­holmsen­kä­ten vi­sar att al­ko­hol­kon­sum­tio­nen sjun­ker bland unga. En av stads­de­lar­na där den är som lägst är Skarpnäck.

Enkä­ten byg­ger på svar från ung­do­mar i års­kurs nio och två­an på gym­na­si­et. Enkä­ten be­sva­ras ano­nymt på lek­tions­tid och in­ne­hål­ler bland an­nat frå­gor om al­ko­hol och dro­ger.

Al­ko­hol­kon­sum­tio­nen bland unga i Stock­holm har mins­kat. Den to­ta­la kon­sum­tio­nen och de som dric­ker myc­ket al­ko­hol är en­ligt so­ci­al­för­valt­ning­en ”på hi­sto­riskt lå­ga ni­vå­er i samt­li­ga grup­per”. Ett om­rå­de som stic­ker ut sär­skilt är Skarpnäck, där kon­sum­tio­nen är väl­digt låg.

Ti­di­ga in­sat­ser

Su­san­ne Aple­hag- Ba­lo­tis som är pre­ven­tions­sam­ord­na­re i stads­de­len tyc­ker att siff­ror­na är gläd­jan­de. Hon tror att det är för att de job­bar myc­ket med ti­di­ga in­sat­ser som ger re­sul­tat på lång sikt.

– Jag tror att det har med vårt fö­re­byg­gan­de ar­be­te att gö­ra där vi job­bar myc­ket med barn och ung­doms­verk­sam­het för att för­sö­ka hit­ta barn och ung­do­mar som är i risk­zo­ner, sä­ger hon.

Störst fo­kus lig­ger på att nå ung­do­mar­na.

– Vi job­bar fram­förallt mot barn och ung­dom. Men för­äld­rar­na är ock­så vik­ti­ga fö­re­bil­der. Gör man för­äld­rar­na tryg­ga så att de vet hur de ska han­te­ra si­na barn ska­par vi för­ut­sätt­ning­ar för att barn dric­ker mind­re. För­äld­ra­för­må­gan spe­lar väl­digt stor roll, sä­ger Su­san­ne Aple­hag-Ba­lo­tis.

Hon me­nar ock­så att sam­ar­be­tet mel­lan oli­ka in­stan­ser är vik­tigt.

– Vi har en väl­fun­ge­ran­de ked­ja mel­lan po­lis, sko­la och för­sko­la. Vi för­sö­ker att job­ba ihop så tätt som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.