KATTEN RÖDSTRUMP SYNS ÄN­DA FRÅN RYM­DEN

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­son@di­rekt­press.se

Rödstrump har ald­rig kla­gat på gps:en som häng­er kring hal­sen.

När katten Rödstrump från Kärr­torp går på pro­me­nad så har han en gps runt hal­sen. Nu kö­per allt fler spår­sän­da­re till si­na hus­djur.

Lot­ta Källar­bo, hun­den Var­ga och katten Rödstrump bor till­sam­mans i en lä­gen­het i Kärr­torp. Lot­ta är egent­li­gen mer av en hund­per­son men hon kun­de in­te vi­ka sig för den for­na vild­kat­tens charm.

Till­sam­mans bru­kar de gå ut i Nac­ka­re­ser­va­tet och i vanliga fall bru­kar Rödstrump få springa fritt på pro­me­na­der­na då katten lärt sig att gå med de and­ra.

– Men nu har jag se­le och kop­pel på Rödstrump då jag tap­pat gps: en – för tred­je gång­en. El­ler ja, det är Rödstrump som har tap­pat den. Det är ju så att katt­hals­band mås­te kun­na tril­la av lätt ifall de fast­nar i nå­got, sä­ger Lot­ta Källar­bo.

Fun­de­rar på en tred­je

Bland höga bus­kar och brän­näss­lor på en kom­pis lant­stäl­le lig­ger nu det för­svun­na hals­ban­det – det kan hon se i ap­pen som är kopp­lad till gps:en. Men den vi­sar in­te all­tid helt rätt plats på kar­tan då gps:en, en­ligt Lot­ta, på­ver­kas av mol­nen.

– Det är klart att det skär li­te i hjär­tat att in­te lå­ta katten va­ra en ute­katt helt och hål­let. Rödstrump har ald­rig kla­gat på gps:en som häng­er kring hal­sen. Och trots att den nu tril­lat av tre gång­er fun­de­rar jag på att kö­pa en ny, sä­ger Lot­ta Källar­bo.

De­an Ma­ros, vd på Mi­niFin­der Swe­den, som bland an­nat säl­jer gps-spår­sän­da­re för djur i över 20 län­der sä­ger att för­sälj­ning­en av pro­duk­ten ökar mar­kant just nu.

– Ef­tersom att vi sat­sat så pass myc­ket på att mark­nads­fö­ra just spår­sän­da­re till djur tror och hop­pas jag på att dubb­la om­sätt­ning­en från fö­re­gå­en­de ka­len­derår på 11,9 mil­jo­ner till 20 mil­jo­ner, sä­ger De­an Ma­ros.

Vill gär­na ha ett chip

Han vet in­te hur många av kun­der­na som an­vän­der pro­duk­ten en­bart till kat­ter och han sä­ger att hundä­ga­re van­li­gen är mer be­näg­na att kö­pa en spår­sän­da­re.

– Jag vet att kat­ter bör ha lö­sa hals­band där­för finns det en risk att de tap­par gps:en, sä­ger De­an Ma­ros.

Lot­ta Källar­bo skul­le där­för gär­na se att det kun­de ut­veck­las nå­gon form av chip som hjäl­per en att spå­ra katten.

– Rödstrump föd­des hem­lös och lev­de i det vil­da med sin mam­ma och sys­kon när jag hittade ho­nom tre vec­kor gam­mal, det gör nog att jag är ex­tra rädd att för­lo­ra ho­nom, sä­ger hon.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GOS. Mat­te Lot­ta och katten Rödstrump tar en gos-pa­us un­der pro­me­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.