Fol­kets hus i Ba­gis in­vig­des med po­e­si

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

När det ny­re­no­ve­ra­de Fol­kets hus i Bagar­mos­sen in­vig­des för­ra vec­kan bjöds det på så­väl drag­spels­mu­sik som lo­kal po­e­si. Och mer kul­tur ska det bli i hu­set.

Ny­öpp­nan­det av Fol­kets Hus fi­ra­des or­dent­ligt för­ra fre­da­gen. Ming­el med konstut­ställ­ning av bro­de­ri­er med bud­skap, @bro­de­rauttex­ten, in­led­de in­nan kul­tur­sko­lans drag­spel­sen­semb­le bjöd på mu­si­ka­lisk un­der­håll­ning.

Ba­gis­bon och po­e­ten Athe­na Far­rok­hzad läs­te se­dan sin hyll­nings­dikt till stads­de­len, ”B som i Ba­gis”, som finns att lä­sa på hen­nes Fa­ce­book- si­da. Res­ten av hel­gen rul­la­de på med idel full­sat­ta eve­ne­mang. Bland an­nat fe­mi­nis­tisk stand up come­dy och en eti­o­pisk för­fat­tar­kväll.

Verk­sam­hets­che­fen Le­na Wolm­ner kan kon­sta­te­ra att öpp­nings­hel­gen var en suc­cé.

– Det känns helt fan­tas­tiskt, det ser väl­digt fint ut i lo­ka­ler­na och eve­ne­mang­en i hel­gen var väl­digt lyc­ka­de. Vi har haft en in­red­nings­ar­ki­tekt in­blan­dad i pro­jek­tet som verk­li­gen lyc­kats att få in en käns­lan av en oas med när­he­ten till Nac­kasko­gen. Bland an­nat har vi åter­an- vänt vår gam­la sof­fa och gam­la sto­lar. Det är jag väl­digt stolt över, sä­ger hon,

Vi­sio­nen att det ska va­ra en plats för al­la Ba­gis­bor står fast. Den som vill gö­ra nå­got kan helt en­kelt mej­la verk­sam­he­ten med sin idé.

– Vårt kärn­upp­drag är att hy­ra ut lo­ka­ler som man kan få gö­ra sin grej i, sä­ger Le­na Wolm­ner,

När­mast på Fol­kets hus spe­las te­a­ter­fö­re­ställ­ning­en Ro­se­ma­rys Ba­bysho­wer, ett gäst­spel från te­a­ter­grup­pen Po­ta­toPo­ta­to från Mal­mö. Den spe­las nu i hel­gen, 2, 3 och 4 no­vem­ber.

NYÖPPNAT. Fol­kets Hus ny­öpp­nas med bro­de­ri­ut­ställ­ning­en @bro­de­rauttex­ten som sit­ter kvar till den 8 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.