Bo­en­de på öpp­na mö­tet: Myc­ket kvar att gö­ra i Da­len

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Eva Ton­ström 0736-006 923 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Det är myc­ket kvar att gö­ra i Da­len in­nan de bo­en­de är nöj­da. Det blev klart på ett mö­te med sta­den ny­li­gen. Till ex­em­pel ord­na fler sitt­bän­kar i al­lén.

Ef­ter kri­ti­ken mot upp­rust­ning­en av Da­lens al­lé hölls ett öp­pet mö­te för någ­ra vec­kor se­dan där stads­de­len och tra­fik­kon­to­ret sva­ra­de på frå­gor. Cir­ka 60 per­so­ner kom dit och mö­tet av­slu­ta­des med en ge­men­sam pro­me­nad i om­rå­det.

Någ­ra av öns­ke­må­len var fler sitt­plat­ser i al­lén, fler pap­pers­kor­gar och mer sen- sors­be­lys­ning. Sitt­puf­far­na som ställts ut bör flyt­tas till en bätt­re plats och nå­got mer mås­te sät­tas upp för att hind­ra bil­tra­fik, som en bom, stor sten el­ler grind, tyck­te fle­ra. Ett öns­ke­mål var ock­så att flytta plan­te­ring­ar­na till bätt­re lä­gen.

En an­nan sak som kom upp var att en del mark­brun­nar i om­rå­det in­te fun­kar bra ef­ter re­no­ve­ring­en och luk­tar il­la. Här sva­rar sta­den att lut­ning­en vid fle­ra brun­nar ska åt­gär­das ef­ter slut­be­sikt­ning och att av­rin­ning­en där­för in­te är god­känd.

Man på­pe­ka­de ock­så att stol­par och parkour-red­skap vid pul­ka­bac­ken i Da­len­par­ken mås­te vad­de­ras vin­ter­tid för att und­vi­ka olyc­kor. För­slag fram­för­des om att an­läg­ga sned­par­ke­ring­ar längs mu­ren mot kyr­ko­går­den för att få fram fler p- plat­ser i om­rå­det, nå­got som sta­den kom­mer att tit­ta när­ma­re på. Da­len­bor vill ock­så ha fler åter­vin­nings­sta­tio­ner.

Öns­ke­mål som kom upp var ock­så att ord­na ett kul­tur­hus i Da­len och ett kafé på tor­get, även möj­lig­he­ter till stads­od­ling.

DA­LENS AL­LÉ. Så ser det ut i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.