Bergs­ham­ra och Es­sing­e­le­den – över­däck­ning­ar som in­te läng­re är ak­tu­el­la

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Stockholm -

Bergs­ham­ra­le­den. I fle­ra de­cen­ni­er har Bergs­hamra­vä­gen mel­lan E4:an och Stocksunds­av­far­ten dis­ku­te­rats. Tra­fik­ver­ket an­ser att det är för kost­samt och le­den tra­fi­ke­ras av for­don med far­ligt gods.

Spår­om­rå­det vid Tan­to. Järn­vägs­spå­ren mel­lan Tan­tolun­den och Tan­to­ga­tan. Stads­bygg­nads­kon­to­ret fick 2014 i upp­drag att gö­ra en över­syn där. En­ligt dem finns det ing­et skarpt el­ler kon­kret för­slag just nu.

Ax­els­berg. Överdäckning av Ax­els­bergs tun­nel­ba­nesta­tion har fö­re­sla­gits, men är in­te läng­re ak­tu­ellt. Es­sing­e­le­den. Bland an­nat att de­lar av Es­sing­e­le­den vid Fred­hällspar­ken. Inga kon­kre­ta pla­ner finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.