Pro­blem med sop­sug ger stank i Skarpnäck

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­son@di­rekt­press.se

Il­la­luk­tan­de so­por stör bo­en­de i he­la Skarpnäck. Pro­blem med sop­su­gar­na gör att so­por­na rutt­nar i schak­ten, trots in­ten­sivt ar­be­te har ent­re­pre­nö­ren Bo­dab in­te hit­tat käl­lan till pro­ble­met.

Il­la­luk­tan­de so­por stör bo­en­de i he­la Skarpnäck. Pro­blem med sop­su­gar­na gör att so­por­na lig­ger och rutt­nar i schak­ten.

Sop­su­gar­na i Skarpnäck har haft pro­blem se­dan i mån­dags för­ra vec­kan. Med det är först nu som bo­en­de re­a­ge­rar på kon­se­kven­ser­na av ic­ke­han­te­ring­en av so­por­na.

He­la om­rå­dets sop­sor­te­ring är kopp­lad till sam­ma sop­sug och för­ra mån­da­gen märk­te ent­re­pre­nö­ren Bo­dab att det var pro­blem nå­gon­stans och bör­ja­de re­dan då fel­sö­ka.

I ons­dags bri­se­ra­de pro­ble­met, och se­dan dess har so­por fast­nat i schak­ten och har nu bör­jat stin­ka – vil­ket åt­skil­li­ga Skarpnäcks­bor no­te­rat.

– Sop­ned­kas­ten är fyll­da med so­por fle­ra vå­ning­ar upp i trapp­upp­gång­ar­na. Det stin­ker, sa Skarpnäcks­bon Svante Tid­holm i tis­dags.

Ex­tra sop­kärl

Nu har Bo­dab pla­ce­rat ut sop­kärl i om­rå­det där bo­en­de upp­ma­nas slänga si­na so­por tills Bo­dab åt­gär­dat pro­ble­met.

– He­la Skarpnäcks sop­han­te­ring är upp­de­lad i tre sek­tio­ner. Just nu har vi tömt två av tre sek­tio­ner men det är den störs­ta sek­tio­nen kvar. Den kom­mer töm­mas i dag ( ons­dag, reds. anm), med hjälp av sug­bi­lar som töm­mer schak­ten så att det in­te lig­ger och rutt­nar, sä­ger Magnus The­sen an­sva­rig på Bo­dab.

I fre­dags för­ra vec­kan trod­de de att de hit­tat ro­ten till pro­ble­met, men så var in­te fal­let. Det har haft tek­ni­ker ute i om­rå­det som job­bat feb­rilt se­dan i mån­dags för­ra vec­kan – men de hit­tar in­te felet.

Ut­slag­na da­ta­kort?

Hy­po­te­sen är att det rör sig om signal­fel el­ler strömspi­kar, allt­så att fle­ra da­ta­kort har sla­gits ut. Magnus The­sen tyc­ker dock att det vo­re märk­ligt då det­ta of­ta sker vid åsko­vä­der – vil­ket ej in­träf­fat.

– Vi kan se att det in­te är nå­got fel på kab­lar­na så vi

Sop­ned­kas­ten är fyll­da med so­por fle­ra vå­ning­ar upp i trapp­upp­gång­ar­na.

tror in­te att det är råt­tor som har gnagt av kab­lar­na. Nor­malt kan vi föl­ja sig­na­ler­na via kab­lar­na men nu mås­te vi går runt ma­nu­ellt och se var pro­ble­met lig­ger.

– Vi job­bar he­la ti­den och har gjort det se­dan i mån­dag för­ra vec­kan så jag vet än­nu in­te när pro­ble­met kom­mer va­ra åt­gär­dat, sä­ger Magnus The­sen.

SO­POR. Det är sto­ra pro­blem med sop­han­te­ring­en i Skarpnäck. Ent­re­pre­nö­ren le­tar än­nu ef­ter felet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.