Per­so­nal fes­ta­de med unga på fri­tids­går­den

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Fri­tids­går­den stäng­de för nat­ten – men vux­en per­so­nal och ung­do­mar stan­na­de kvar och fes­ta­de till­sam­mans. En per­son har nu fått gå ef­ter hän­del­sen.

Fri­tids­går­den stäng­de för nat­ten – men vux­en per­so­nal och ung­do­mar stan­na­de kvar och fes­ta­de till­sam­mans. En per­son har nu fått gå på grund av det här.

Det var vid 22-ti­den en var­dag som en av fri­tids­går­dar­na i Skarpnäcks stads­del skul­le stänga. Men istäl­let för att lå­sa och gå hem, stan­na­de en av fri­tids­le­dar­na, som är i 30-års­ål­dern, kvar.

En hand­full vän­ner ut­i­från an­slöt och till­sam­mans med går­dens ton­å­ring­ar har man se­dan haft ”en pri­vat till­ställ­ning”. Par­ta­jan­det av­slö­ja­des då den an­ställ­de la ut bilder i so­ci­a­la me­di­er.

– Vi över­va­kar in­te an­ställ­das pri­va­ta so­ci­a­la me­di­er men i det här fal­let var det che­fer som såg det, be­rät­tar Victo­ria Cal­len­mark, stads­dels­di­rek­tör i Skarpnäck.

Hon be­skri­ver fri­tids­le­da­rens age­ran­de som ”väl­digt all­var­ligt” och sä­ger att be­slu­tet att fes­ta i kom­mu­nens lo­ka­ler med ton­å­ring­ar var ”väl­digt då­ligt och obe­tänk­samt”.

– Det är en rad mind­re klo­ka be­slut. Man stan­nar in­te kvar på job­bet, bju­der in vän­ner och har fest. Och man har in­te den re­la­tio­nen till ung­do­mar som man job­bar med. Det är oer­hört vik­tigt att mar­ke­ra mot så­dant här. Det här är unga per­so­ner som ser upp till en äld­re an­ställd.

Fes­ten äg­de rum i sep­tem­ber och ett di­sci­pli­nä­ren­de inleddes. Men in­nan nå­got be­slut om på­följd hann fat­tas, val­de den an­ställ­de att själv sä­ga upp sig och slu­ta med ome­del­bar ver­kan.

Fö­re­kom det al­ko­hol på fes­ten?

– Det vet jag in­te. Ef­tersom per­so­nen slu­ta­de själv så kom vi ald­rig så långt i ut­red­ning­en. Men ba­ra miss­tan­ken om att det kan ha fun­nits al­ko­hol på fri­tids­går­den, räcker.

FOTO: KA­RIN NILS­SON

PARTY I SÖDERORT. En av Skarpnäcks fri­tids­le­da­re hade en pri­vat fest med ung­do­mar­na på fri­tids­går­den. OBS: per­so­nen och hun­den på bil­den har ing­et med sa­ken att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.