BAJEN FIX­AR JOBB TILL UNGA – MED FOTBOLLSTURNERING

Unga ar­bets­lö­sa och tio fö­re­tag för­e­na­des på Te­le2 Are­na när Ham­mar­by fot­boll ord­na­de en kar­riär­dag. Ini­ti­a­ti­vet ska nu upp­re­pas två gång­er om året.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­[email protected]­rekt­press.se

Förra vec­kan an­ord­na­de Ham­mar­by fot­boll en kar­riär­dag och en fotbollsturnering med oli­ka fö­re­tag och unga ar­bets­lö­sa. De tio fö­re­tag som del­tog ställ­de upp med varsitt lag och ung­do­mar­na fick öns­ka vil­ket lag de vil­le va­ra med i ut­i­från vil­ket av fö­re­ta­gen de var mest ny­fik­na på.

Tur­ne­ring­en är en del av Ham­mar­by fot­bolls sats­ning Sam­hälls­mat­chen. Vil­ket är en platt­form där de sam­lar för­e­ning­ens al­la sam­hälls­i­ni­ti­a­tiv. De har sin all­ra förs­ta fotbollsturnering med syf­tet att mat­cha ihop unga ar­bets­lö­sa med fö­re­ta­gen i Ham­mar­bys när­het.

Vet hur svårt det kan va­ra

Abel Abra­ham som är an­sva­rig för Sam­hälls­mat­chen vet att det trots ge­di­gen ut­bild­ning med bå­de en kan­di­da­tex­a­men och ma­gis­terex­a­men kan va­ra otro­ligt svårt att få jobb om man sak­nar rätt kon­takt­nät. Med ett fint cv och bra ut­bild­ning sök­te Abel Abra­ham 273 ar­be­ten in­nan han fick job­bet på Ham­mar­by fot­boll och Sam­hälls­mat­chen.

”Ska­par en platt­form”

– Det är svårt för de här ung­do­mar­na att träf­fa folk som sit­ter på vik­ti­ga sam­hälls­po­si­tio­ner och att kny­ta kon­tak­ter. Job­ben finns men de här ung­do­mar­na får inga jobb. Här ord­nar vi en plats där pri­va­ta ak­tö­rer och of­fent­li­ga ak­tö­rer går ihop och ska­par en platt­form, sä­ger Abel Abra­ham.

– Och man mås­te in­te va­ra ba­ja­re för att va­ra här, sä­ger han skämt­samt.

Abel Abra­ham, 30, är CSR-an­sva­rig på Ham­mar­by Fot­boll.

NÄR­MA­RE MÅ­LET. ”Det här är ett jät­te­bra ini­ti­a­tiv. Det är ett sätt för mig att kom­ma när­ma­re det jag vill gö­ra: job­ba med ung­do­mar. Jag är men­tor åt många där jag bor i Tum­ba så dröm­men vo­re att få job­ba med nå­got så­dant”, sä­ger Ama­dou Sa­ma­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.