Gift­larm på för­sko­lor

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tidningen Hammarby/ Skarpnäck -

Finns det gifter på för­sko­lor­na? Det mis­s­tän­ker för­äld­rar som sla­git larm. Det gäl­ler två för­sko­lor i Skarpnäcks stads­dels­om­rå­de där man nyss bytt ut lek­ställ­ning­ar. I den ve­van har man för att föl­ja kom­mu­nens rikt­lin­jer för till­gäng­lig­het och sä­ker­het, lagt fall­skydds­gum­mi un­der för att bar­nen in­te ska slå sig. Nu hän­vi­sar för­äld­rar till en un­der­sök­ning som gör gäl­lan­de att gum­mit kan av­ge can­cer­fram­kal­lan­de och hor­mon­stö­ran­de äm­nen. Stads­dels­för­valt­ning­en sva­rar att fall­skyd­det är god­känt en­ligt al­la krav. Dock no­te­rar man att kun­skap och fak­ta snabbt änd­ras på mil­jö­om­rå­det, och be­slu­tet om fall­skydssgum­mi fat­ta­des för ett år se­dan. Där­för har tjäns­te­män­nen be­slu­tat att ta fram nya rikt­lin­jer för gum­mi i Skarpnäcks sko­lor. Samt att kol­la vad det kos­tar att by­ta ut fall­skyd­det på de be­rör­da för­sko­lor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.