Grön­blå sän­ker skat­ten i Stock­holm – med 16 öre

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tidningen Hammarby/ Skarpnäck -

på håll­bar­het som la­des fram.

– Vi ser en stark till­växt, men in­te li­ka kraft­fullt som ti­di­ga­re år, sä­ger fi­nans­bor­gar­rå­det, som ock­så ser ett oros­mo­ment i in­broms­ning­en på bo­stads­mark­na­den i Stock­holm. jo­ner kro­nor på för­sko­la, grund­sko­la och gym­na­si­um. Där in­går sats­ning­ar på elev­häl­sa, noll­to­le­rans mot mobb­ning, stärkt kun­skaps­fo­kus och öka­de för­vänt­ning­ar på för­äld­rar.

And­ra punk­ter i bud­ge­ten är:

Ny ar­ki­tek­tur­po­li­cy för att kun­na byg­ga i bå­de ny och klas­sisk stil. Här in­går även en för­enk­ling av re­gel­ver­ket för att öka ut­bu­det bygg­klar mark

Stärkt so­ci­al­tjänst med all­vars­sam­tal in­om 48 tim­mar när ett barn er­tap­pas med att be­gå brott.

En mil­jard sat­sas på att skär­pa kli­mat­må­len där Stock­holm ska va­ra en kli­mat­po­si­tiv stad till 2040.

En och en halv mil­jard sat­sas på gång-, cy­kel- och buss­främ­jan­de åt­gär­der för att mins­ka ut­släp­pen från bi­lar.

Ett in­teg­ra­tions­ut­skott in­rät­tas i syf­te att ”ta ett sam­lat grepp om in­teg­ra­tions­ar­be­tet”.

Kul­tu­ren ska ges plats i sta­dens pla­ne­ring och gö­ras mer till­gäng­lig i det of­fent­li­ga rum­met.

Er­sätt­ning­ar­na in­om hem­tjänst och sär­skilt bo­en­de höjs sam­ti­digt som det görs sats­ning­ar på ak­ti­vi­te­ter och att hö­ja kva­li­te­ten på ma­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.