Sänkt skatt

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tidningen Hammarby/ Skarpnäck -

Sam­ti­digt med­de­la­des att skat­ten i Stock­holm sänks med 16 öre. Nå­got som en­ligt bud­ge­ten fi­nan­sie­ras ge­nom ”tyd­li­ga pri­o­ri­te­ring­ar”.

– Vi för­e­nar sats­ning­ar på kun­ska­per i sko­lan och in­ve­ste­ring­ar i kli­matom­ställ­ning med sänkt skatt som gör det mer lön­samt att ar­be­ta, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr.

Det görs även en ”hi­sto­risk sats­ning på trygg­het” med bland an­nat fler ord­nings­vak­ter och fler över­vak­nings­ka­me­ror.

Det sat­sas ock­så 840 mil-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.