Grön­blåa mil­jon­sat­sar på bi­o­lo­gisk mång­fald

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tidningen Hammarby/ Skarpnäck -

att det ska fin­nas en tyd­li­ga­re stra­te­gi för art­be­va­ring och läg­ger en mil­jon kro­nor på det­ta i bud­ge­ten för 2019.

– Allt häng­er ihop. Tar man bort en sak så på­ver­kar det nå­got an­nat. Det har ti­di­ga­re va­rit otyd­ligt hur sta­den ska job­ba med den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den, sä­ger mil­jö- och kli­mat­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP).

Nu få eko­lo­ger­na i upp­drag att se över vil­ka ar­ter vi har här i stan, pe­ka ut fem ar­ter som ho­tas och ta fram för­slag på hur de­ras livsmil­jö­er kan stär­kas.

Ar­ter­na som Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) tyc­ker att sta­dens ska sat­sa ex­tra på är bin, flad­der­möss, rov­fåg­lar, gro­dor och ek.

– Vi har till ex­em­pel myc­ket flad­der­musar­ter i skogen vid Lil­je­holms­ka­jen. Kan vi sam­ar­be­ta med fas­tig­hets­ä­ga­re och sät­ta upp flad­der­mus­hol­kar på hus­fa­sa­der och tak­ter­ras­ser kan vi gyn­na de­ras livsmil­jö, sä­ger Lu­hr.

En an­nan sak som kan stär­ka dju­rens livsmil­jö­er är att be­va­ra gam­la träd som of­ta är hö­ga och bra boplat­ser för rov­fåg­lar och in­sek­ter. Även fler få­gel­hol­kar i hö­ga hus är bra då det har vi­sat sig att rov­fåg­lar loc­kas dit när boplat­ser på lands­byg­den för­svin­ner.

Med en tyd­li­ga­re stra­te­gi kan ock­så be­fint­ligt ar­be­te i sta­dens mil­jö ses över.

– Idag plan­te­rar vi träd, byg­ger par­ker och pla­ce­rar ut bloms­terur­nor. Frå­gan är om vi kan gö­ra det li­te smar­ta­re?

En an­nan del av arbetet hand­lar om att in­for­me­ra pri­vat­per­so­ner, fas­tig­hets­ä­ga­re med fle­ra om vad var och en av oss kan gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.