Var fem­te bi­list vän­tar med däck­by­tet

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tidningen Hammarby/ Skarpnäck | Motor -

Det är fort­fa­ran­de ett tag kvar till den 30 november – sista da­tu­met då det är tillå­tet att kö­ra med som­mar­däck i Sve­ri­ge. Men de se­nas­te åren har ishal­kan på många håll brett ut sig på väg­ba­nor runt om i lan­det långt in­nan dess. Redan nu rå­der risk för hal­ka i sto­ra de­lar av Sve­ri­ge.

Än­då vän­tar över var fem­te bi­list fram till sista da­gen med att by­ta till vin­ter­däck, en­ligt en ny un­der­sök­ning av för­säk­rings­bo­la­get If med 3 518 re­spon­den­ter. Och en­dast sex av tio föl­jer re­kom­men­da­tio­nen om att lå­ta vä­der­le­ken be­stäm­ma när det är dags att skru­va av som­mar­däc­ken.

– Sista da­tu­met är för­stås in­te be­trak­tas som en re­kom­men­da­tion – helst ska man ju ha bytt i god tid in­nan dess. Som van­ligt bör in­di­ka­to­rer­na va­ra tem­pe­ra­tur och väg­lag, in­te ka­len­dern, sä­ger Jo­han Gran­holm, mo­tor­ex­pert på If.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.