På spa­ning i riv­nings­kå­ken – som kan bli nytt kul­tur­hus

OMVANDLING. Ki­ka in i Björk­ha­gens pann­cen­tral

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - SÄG VAD DU TYC­KER! Stock­hol­mDi­rekt.se Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Kul­tur fram­för hy­res­rät­ter! Kam­pen för att för­vand­la den riv­nings­ho­ta­de pann­cen­tra­len till en mö­tes­plats i Björk­ha­gen, går vi­da­re. Nu har ak­ti­vis­ter­na fått en rund­tur i de sto­ra stäng­da ut­rym­me­na.

Det vo­re en konst­närs­dröm att få en atel­jé i en så­dan här fin cen­tral bygg­nad. Det finns så myc­ket kul­tur­liv härikring.

– Som konst­när vill man ju att det ska se ut så här! Ju ruf­fi­ga­re desto bätt­re!

En be­geistrad Qvin­tus Berg­man ser sig om­kring i mörk­ret. Han har in­te ens hun­nit flyt­ta till sin nyköp­ta lä­gen­het i Björk­ha­gen, men har re­dan bör­jat en­ga­ge­ra sig i si­na nya kvar­ter och den lo­ka­la kul­tur­kam­pen.

– Det vo­re en konst­närs­dröm att få en atel­jé i en så­dan här fin cen­tral bygg­nad. Det finns så myc­ket kul­tur­liv här ikring, sär­skilt kring Sim­rishamns­vä­gen.

Kon­struk­tio­nen från 1950-ta­let ska ri­vas av vär­den Svens­ka Bo­stä­der för att ge plats åt hy­res­hus. Men kul­tur­ak­ti­vis­ter­na har in­te gett upp ut­an har fått till en rund­vand­ring i den sto­ra igen­bom­ma­de pann­cen­tra­len. Det är ett 20-tal som slu­tit upp: någ­ra en­ga­ge­ra­de lo­kal­bor, Svens­ka Bo­stä­ders re­pre­sen­tan­ter, po­li­ti­ker, tjäns­te­män, press.

In­te risk­fritt

Man får in­te vand­ra fritt, det finns bå­de ras- och snub­bel­risk och sä­ker­he­ten kan in­te ga­ran­te­ras. I det fö­re detta pann­rum­met, på ga­tu­plan vid Ham­stads­vä­gen, är det stort och dun­kelt, den nak­na smut­si­ga be­tong­en ekar av fot­ste­gen.

I den öv­re sto­ra lo­ka­len, med in­gång från Häss­le­holms­vä­gen, där det för 70 år se­dan var fri­sör, tvag­ning och ba­stu, har all­män­nyt- tan lag­rat kris­ut­rust­ning till skydds­rum, och över­giv­na cyklar.

– Jag tyc­ker det är ett bra för­slag. Det be­hövs en mö­tes­plats här nu när vi byg­ger så myc­ket bo­stä­der, sä­ger stads­dels­nämn­dens op­po­si­tions­po­li­ti­ker Claes Elm­gren (S).

Go­da ut­sik­ter

Han får med­håll av Ewa Lars­son (MP) i den rå­dan­de ma­jo­ri­te­ten i Sparknäcks stads­dels­om­rå­de.

– Jag hop­pas att det här kul­tur­hu­set blir av. Det skul­le ska­pa liv i Björk­ha­gen ef­ter kloc­kan 20. Jag vill gär­na se en re­stau­rang här, en ute- ser­ve­ring. Tit­ta på ut­sik­ten, där är Glo­ben, sä­ger en glad Lars­son, som är Björk­ha­gen­bo.

Vad skul­le det då kos­ta att ska­pa ett kul­tur­hus av detta? Svårt att sä­ga. Mellan tum­me och pek­fing­er sä­ger Svens­ka Bo­stä­der att det kan gå lös på mellan 15 och 25 mil­jo­ner kro­nor att fixa i ord­ning ruck­let.

Pas­san­de lo­ka­ler?

Först ska det bli sä­kert, mas­sor mås­te fix­as. Se­dan ska det bli lag­ligt: ven­ti­la­tion, brand­sä­ker­het. Och ef­ter det ska man iord­ning­stäl­la för ut­hyr­ning.

Dit är det långt. Än så länge står riv­ning­en fast, och det krävs po­li­tis­ka be­slut i stads­hu­set för att änd­ra på det.

Un­der ti­den för­sö­ker Svens­ka Bo­stä­der att fres­ta ak­tions­grup­pen ge­nom att i sam­ma ve­va vi­sa upp en rad tom­ma lo­ka­ler in­ne i Björk­ha­gens cent­rum, ba­ra någ­ra me­ter bort, ner för bac­ken mot tun­nel­ba­nan. Kan in­te nå­gon av dem pas­sa för kul­tur­verk­sam­he­ter?

Jan Oh­lin, ledare för ak­ti­vis­ter­na, är in­te sär­de­les im­po­ne­rad.

– Det vo­re oar­tigt att in­te tit­ta på dem när bå­de de och vi är här. Men vi hop­pas såklart på att det ska bli pann­cen­tra­len.

VILL HA DET RUFFIGT. Qvin­tus Berg­man, be­geistrad bli­van­de Björk­ha­gen­bo, går igång re­jält på den gam­la pann­cen­tra­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.