Mind­re peng­ar till Skarpnäck näs­ta år

Skarpnäcks stads­dels­om­rå­de får 13 mil­jo­ner kro­nor mind­re näs­ta år, slog ma­jo­ri­te­ten fast i den nya grön­blåa bud­ge­ten. An­led­ning­en är för få in­vå­na­re.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

De som bor här mår bätt­re och har det bra. And­ra stads­de­lar har stör­re so­cio­e­ko­no­mis­ka utmaningar än vad vi har.

Skarpnäcks stads­dels­om­rå­de får 13 mil­jo­ner kro­nor mind­re näs­ta år, slog ma­jo­ri­te­ten fast i den nya grön­blåa bud­ge­ten. Här är verk­sam­he­ter­na som får mind­re.

Den to­ta­la bud­ge­ten för för­or­ter­na längs lin­je 17 lan­dar på to­talt cir­ka 1,1 mil­jar­der kro­nor. Det be­ty­der allt­så att Stads­hu­set krympt kas­san med cir­ka 13 mil­jo­ner kro­nor för Skarpnäcks stads­dels­om­rå­de.

En­ligt tjäns­te­män­nen på den lo­ka­la för­valt­ning­en kom­mer det att be­rö­ra främst tre om­rå­den: Barn, kul­tur och fri­tid. Funk­tions­ned­sat­ta In­di­vid- och fa­mil­je­omsor­gen

Det här är dock ing­et som oro­ar stads­dels­di­rek­tö­ren Victoria Cal­len­mark, högs­te tjäns­te­man i om­rå­det, som för­kla­rar den slim­ma­de peng­a­pung­en med att det bor för li­te folk i Skarpnäck.

– Vi har ing­en be­folk­nings­ök­ning, vi har till och med en ne­ga­tiv ut­veck­ling där. Sta­dens bud­get byg­ger på an­ta­let med­bor­ga­re och de­ras so­cio­e­ko­no­mis­ka be­hov och det är där­för vi får mind­re peng­ar, sä­ger Cal­len­mark.

Minus på flytt­fron­ten

Se­nas­te sta­tistik­un­der­la­get är från sista de­cem­ber 2017. Då bod­de 46 425 per­so­ner i Skarpnäck. Det är ba­ra 275 fler än ett år ti­di­ga­re, att jäm­fö­ra med be­tyd­ligt kraf­ti­ga­re ök­ning­ar 2016 och 2015.

Till ex­em­pel flyt­ta­de 5 548 per­so­ner där­i­från un­der he­la 2017, men ba­ra 5 424 flyt­ta­de dit. Det ger ett flytt­mi­nus på 124 män­ni­skor.

För 2019 är progno­sen att man kom­mer att lig­ga på minus 34 per­so­ner när man be­räk­nar kom­man­de föds­lar, dödsfall, in- och ut­flytt­ning­ar.

Ned­skär­ning­en vän­tad

En­ligt Cal­len­mark så kom­mer om­rå­det un­der näs­ta år att ha fär­re barn i be­hov av för­sko­la, fär­re funk­tions­ned­sat­ta i be­hov av dag­lig verk­sam­het, fär­re fa­mil­jer i be­hov av eko­no­miskt stöd. Och det är då där­för som po­li­ti­ker­na centralt dra­git ner på bud­get gäl­lan­de främst des­sa tre om­rå­den.

Det kom in­te som nå­gon över­rask­ning lo­kalt: ” Vi har för­be­rett oss på det här”.

– De som bor här mår bätt­re och har det bra. And­ra stads­de­lar har stör­re so­cio­e­ko­no­mis­ka utmaningar än vad vi har. Skarpnäck är blan­dat och det är vår styr­ka: väl­må­en­de kvar­ter och de med stör­re be­hov lig­ger ut­ströss­la­de om vartan­nat. Jag är in­te oro­lig över den här bud­ge­ten ef­tersom vi har koll på lä­get. Sam­ti­digt ska vi ha re­spekt för att vi har ett un­der­skott på be­folk­ning­en, sä­ger Cal­len­mark.

ARKIVFOTO: NIRA ROD­RI­GU­EZ MOLIN

KRYMPER. Skarpnäcks stads­dels­för­valt­ning får mind­re peng­ar att rö­ra sig med näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.