HÖGTRYCK PÅ KÄRR­TORPS UTE­RINK

När Zin­kens­damms is­hall ska ri­vas blir Kärr­torp till­flyk­sis för manga av stans skrin­na­re.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Elin Jons­son Jo­hann Ber­nö­vall so­[email protected]­rekt­press.se

Be­ske­det att Zin­kens­damms is­hall mås­te ri­vas slår så hårt mot fle­ra föreningar i Stock­holm –som nu tving­as flyt­ta sin verk­sam­het till Kärr­torps ute­rink.

Ef­ter att Zin­kens­damms is­hall tving­a­des stänga akut i ok­to­ber stod det i vec­kan klart att he­la ras­ket mås­te ri­vas. Många av för­e­ning­ar­na som hål­lit till där har nu tving­ats flyt­ta sin verk­sam­het till Kärr­torps lil­la ute­rink i vän­tan på en per­ma­nent lös­ning.

– Men den här kris­lös­ning­en känns dock som en per­ma­nent lös­ning från sta­den håll, sä­ger Tho­mas Nor­dahl, en av Ös­ter­malms KK:s trä­na­re för verk­sam­he­ten på Sö­der­malm.

Den för­läng­da res­vä­gen har lett till att mer än hälf­ten av klub­bens barn och unga har hop­pat av på mind­re än en må­nad.

– Vi är in­te en elit­klubb ut­an en bredd­klubb så fo­kus lig­ger på att lä­ra sig och ha kul. Det är in­te nå­gon press, ut­an al­la är väl­kom­na oav­sett ni­vå, vil­ket kanske gör att dri­vet från för­äld­rar­na in­te är li­ka hårt. I van­li­ga fall är det runt 50 kon­stå­ka­re i oli­ka åld­rar här och idag är vi max 15, sä­ger Tho­mas Nor­dahl un­der en trä­ning på Kärr­torps IP.

En­ligt Ca­mil­la Hag­man, press­kon­takt på id­rotts­för­valt­ning­en, är lös­ning­en där föreningar flyt­ta­des akut till Kärr­torp ing­et som man tror kom­mer fun­ge­ra i läng­den.

– Det är en di­a­log som på­går med de drygt tio föreningar som fått läm­na Zin­kens­damm. Myc­ket drivs på Kärr­torp idag men suc­ces­sivt ser vi på oli­ka lös­ning­ar. He­la sta­den damm­sugs på is­ti­der, sä­ger hon.

Bland de verk­sam­he­ter som re­dan in­nan kri­sen höll till på Kärr­torps ute­rink så har Kor­pen fått stry­ka på fo­ten.

– De pri­o­ri­te­ras läg­re på grund av att de är vux­na. Det är så tur­ord­ning­en ser ut. Vi hit­ta­de ti­der för al­la, men vis­sa Kor­pen­lag har valt att hell­re ta ett bre­ak. Giss­nings­vis för att det hand­lar om se­na kvälls­ti­der, sä­ger Ca­mil­la Hag­man.

FOTO: JANNIE BRODATY FLODMAN

EVAKUERADE. Ös­ter­malms kon­ståk­nings­klubb har tving­ats flyt­ta till Kärr­torps IP när Zin­kens­damms is­hall mås­te ri­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.