Elscoot­rar till Are­na­gara­get

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Hampus Jarn­lo

Ställ bi­len och ta elscoo­tern. Nu öpp­nar Are­na­gara­get un­der Te­le2 Are­na för nya po­pu­lä­ra färd­med­let. Da­ni­el Helldén (MP) me­nar att det är ett smart sätt för bi­lis­ter som kom­mer sö­der­i­från att slip­pa be­ta­la träng­sel­av­gift.

De po­pu­lä­ra elscoot­rar­na som snabbt bli­vit ett van­ligt in­slag på cy­kel­ba­nor i in­ners­tan tar nu plats i tre av sta­dens p-ga­rage. Are­na­gara­get un­der Te­le2 Are­na, p-

hu­set Da­vid Ba­ga­re i Ci­ty och Strand­bergs­däc­ket på Kungs­hol­men. Tan­ken är kort och gott att bi­lis­ter ska par­ke­ra i ga­ra­get och se­dan by­ta till elspark­cy­keln när de tar sig till sin slut­des­ti­na­tion i stan.

– I rus­nings­tra­fik kan de som kör mot stan på väg 73 väl­ja att par­ke­ra bi­len i Are­na­gara­get. Där­i­från fort­sät­ter de fär­den med elspark­cy­kel till job­bet i Ci­ty. På så sätt går det myc­ket for­ta­re att ta sig fram än att åka bil he­la vägen och dess­utom slip­per bi­lis­ter­na träng­sel­av­gif­ter­na. Sam­ti­digt bi­drar hen till en bätt­re mil­jö i Stock­holm, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd och sty­rel­se- ord­fö­ran­de i Stock­holm par­ke­ring, i ett ut­ta­lan­de.

Sats­ning­en är ett pi­lot­pro­jekt som kom­mer på­gå i ett år. Till en bör­jan kom­mer det pla­ce­ras ut tio elscoot­rar i de tre ga­ra­gen

– Sa­m­ar­be­tet med Stock­holm par­ke­ring är ett ex­em­pla­riskt ex­em­pel på hur vå­ra elspark­cyklar kan in­te­gre­ras i sta­dens in­fra­struk­tur med hjälp av en fram­synt part­ner, sä­ger Fred­rik Hjelm, grun­da­re och vd på Voi, i det ge­men­sam­ma ut­ta­lan­det.

I rus­nings­tra­fik kan de som kör mot stan på väg 73 väl­ja att par­ke­ra bi­len i Are­na­gara­get. Där­i­från fort­sät­ter de fär­den med elspark­cy­kel till job­bet i Ci­ty.

PÅ GÅNG. Li­me är be­red­da att ta upp scoo­ter-kam­pen med Voi i Stock­holm. Are­na­gara­get un­der Te­le2 Are­na är ett av p-hu­sen som öpp­nar för elscoot­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.