De ska sam­ba sön­der mansväl­det

Rr­ri­ot­sam­bas dan­san­ta ryt­mer har bli­vit ett allt van­li­ga­re in­slag på fes­ti­va­ler, de­mon­stra­tio­ner och fester i he­la lan­det. Nu fyl­ler den fe­mi­nis­tis­ka för­e­ning­en tio år.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­[email protected]­rekt­press.se

IN­TERN FÖ­RE­STÄLL­NING. Fe­mi­nis­tis­ka Rr­ri­ot­sam­ba fi­rar tio år – vill kros­sa pat­ri­ar­ka­tet

Det har gått ett år se­dan drygt 200 skå­de­spe­la­re vitt­na­de om sex­u­el­la ofre­dan­den och tra­kas­se­ri­er i film- och te­a­ter­bran­schen un­der hash­tag­gen #tyst­nad­tag­ning.

För att upp­märk­sam­ma års­da­gen åter­ses skå­de­spe­lar­na vid en in­tern till­ställ­ning på Söd­ra te­a­tern.

På plats finns även ett 30-tal bat­te­ris­ter från Rr­ri­ot­sam­ba som bju­dits in för att spe­la.

– Jag har en hör­sel­ska­da som gör att det ti­di­ga­re in­te fanns på kar­tan att jag skul­le spe­la mu­sik. Men nu står jag här och ska snart trum­ma in­för skå­di­se­li­ten, sä­ger en pep­pad An­nie Sjökvist som gick med i Saravá, en av tre grup­per som ex­i­ste­rar in­om Rr­ri­ot­sam­ba, för ett år se­dan.

– Jag såg en spel­ning och vil­le ge­nast va­ra med. Det finns en öp­pen­het och vär­me i för­e­ning­en som verk­li­gen är spe­ci­ell, be­rät­tar hon.

Ing­en tyd­lig ledare

Stock­holms­ba­se­ra­de Rr­ri­ot­sam­ba star­ta­des som en för­e­ning för kvin­nor och trans­per­so­ner och i dag, tio år se­na­re, är grun­didén den­sam­ma.

– Ini­ti­a­ti­vet kom från män­ni­skor som upp­levt pat­ri­ar­ka­la struk­tu­rer i and­ra band de spe­lat med. De star­ta­de Rr­ri­ot­sam­ba för att ska­pa en trygg plats. Vi pep­par varand­ra för att som trans­per­so­ner och kvin­nor kun­na ta en stör­re plats än vi får i övri­ga sam­häl­let, för­kla­rar Ju­lia Wes­ter.

Och Rr­ri­ot­sam­ba tar plats, det vet al­la som nå­gon gång sett grup­pen fram­trä­da. De sto­ra trum­mor­na är hög­ljud­da och ber in­te om ur­säkt för sin ex­istens. Tvärtom. Det krävs in­te hel­ler många mi­nu­ter i säll­skap med för­e­ning­ens med­lem­mar för att se att det här hand­lar om ett kol­lek­tiv ut­an tyd­lig ledare.

– Det finns istäl­let ett stort ut­rym­me för al­la att ta le­dar­rol­len, för­kla­rar Sand­ra Jo­hans­dot­ter som be­skri­ver stäm­ning­en i grup­pen som väl­digt tillå­tan­de och lek­full.

Job­bar ut­i­från ett ma­ni­fest

Tio­år­sju­bi­le­et fi­ra­des i Års­ta Fol­kets Hus för någ­ra vec­kor se­dan och grup­pens långa histo­ria in­ne­bär att med­lem­mar bå­de kom­mit och gått se­dan star­ten.

Men de är in­te oro­li­ga för att det po­li­tis­ka fun­da­men­tet ska gå för­lo­rat i takt med att ur­sprungs­med­lem­mar er­sätts av nytt blod.

– Vi gör vårt bäs­ta för att lång­samt slus­sa in nya med­lem­mar och pra­tar myc­ket om var­för vi star­ta­de. Vi har även ett ma­ni­fest som vi job­bar ut­i­från, sä­ger Sand­ra Jo­hans­dot­ter.

Sva­ret for­mu­le­ras med stor själv­klar­het. – Kros­sa pat­ri­ar­ka­tet. De in­le­dan­de ra­der­na i grup­pen Fe­mi­nistas ac­i­das ma­ni­fest sam­man­fat­tar grund­fi­lo­so­fin: ” Vi är fe­mi­nis­ter, que­ers, ak­ti­vis­ter och or­ga­ni­se­rar oss ge­nom slag­ver­kan­det för att kros­sa pat­ri­ar­ka­tet, stör­ta ka­pi­ta­lis­men och ri­va al­la grän­ser – och ha jäv­ligt kul när vi gör det.”

Jag såg en spel­ning och vil­le ge­nast va­ra med. Det finns en öp­pen­het och vär­me som är spe­ci­ell.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FÖREVIGADE. Det är ett tag­gat gäng som sam­lats på Söd­ra Te­a­tern på års­da­gen av #tyst­nad­tag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.