Tre cent­rum i Sö­derort har fått nya lo­go­ty­per

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Nya log­gor ska ska­pa nya ti­der och bätt­re mark­nads­fö­ring. Så tän­ker Svens­ka Bo­stä­der som för någ­ra hund­ra tu­sen skat­tek­ro­nor ta­git fram nya gra­fis­ka pro­fi­ler till si­na cent­rum.

Det gäl­ler Kärr­torp, Björk­ha­gen, Da­len och Hus­by. I sam­band med att de små för­ortskär­nor­na fått nya lo­go­ty­per har de även fått eg­na .se-webb­plat­ser där ut­bu­det av ser­vice, kul­tur och bu­ti­ker lyfts fram.

För­ra vec­kan rul­la­de man ut Björk­ha­gens nya björklöv­pro­fil, då man an­vän­de den för att klist­ra för fönst­ren på till­fäl­ligt tom­ma bu­tiks­föns­ter längs Halm­stads­vä­gen. Lasse Lind­blad, Svens­ka Bo­stä­ders lo­ka­lut­hy­ra­re i Sö­derort, för­kla­rar så här:

– Ja, vi ska för­sö­ka job­ba in det i mark­nads­fö­ring­en, en sym­bol för om­rå­det. Det har in­te fun­nits här för­ut. Sa­ker kan kän­nas grått och trist ibland, så vad är här­li­ga­re än en stor björk­skog, frå­gar en en­tu­si­as­tisk Lind­blad re­to­risk.

Än så länge tes­tar man li­te smått och har så sak­te­li­ga bör­jat för­ank­ra de här pro­fi­ler­na bland med­bor­ga­re och nä­ringsid­ka­re. An­ne Kuy­lensti­er­na Arn­ström, kom­mu­ni- ka­tions­chef på Svens­ka Bo­stä­der, sä­ger att det är vik­tigt att pro­fi­le­ra de oli­ka för­or­ter­na för att loc­ka till sig folk.

– Vi vill kun­na hål­la bra ser­vice och er­bju­da kul­tur, det är in­te ba­ra kom­mer­si­ellt och att säl­ja gre­jer. Vå­ra små torg är mi­ni­a­re­nor för de­mo­kra­tin där män­ni­skor ska vil­ja va­ra och kän­na sig tryg­ga att sam­las, sä­ger Kuy­lensti­er­na Arn­ström.

Den to­ta­la prislap­pen för he­la pa­ke­tet om fy­ra pro­fi­ler, ska­pa­de av en re­klam­by­rå, har kostat 280 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.