BAGIS HAR JUL ÅRET RUNT

Nu tän­das snart tu­sen ju­le­ljus. För­u­tom i Bagar­mos­sens cent­rum – där ploc­ka­des jul­be­lys­ning­en ald­rig ner ef­ter för­ra ju­len.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

… Gus­sy Löwen­hi­elm, 34, du stäl­ler ut di­na ”fi­lo­so­fis­ka kru­me­lu­rer” på Bagar­mos­sen fol­kets hus. Vem är du?

– Ja, vem är jag? Jag är en kul­tur­ar­be­ta­re med många oli­ka an­sik­ten. Jag är standup­ko­mi­ker, för­fat­ta­re som släppt två böc­ker i år, dj, och så gör jag den här ut­ställ­ning­en nu på fol­kets hus, som he­ter ”Det blir säl­lan som man tänkt sig”.

Och vad är det då?

– Det är mi­na kol­lage som syns i Dagens Ny­he­ter. DN bru­kar kal­la dem ”Gus­sys fi­lo­so­fis­ka kru­me­lu­rer”. Jag le­ker med pa­ra­dox­er, vil­ket är pas­san­de. Det är li­te så vi är, vi män­ni­skor. Det är säl­lan vi le­ver som vi lär. Vi kan tyc­ka en sak på Twit­ter, en på Instagram, en på Fa­ce­book och en an­nan IRL. Jag gör all­tid en cir­kel istäl­let för ett an­sik­te. Det är kul för att det gör att al­la som ser kol­la­gen kan iden­ti­fi­e­ra sig med dem.

DN bru­kar kal­la dem ”Gus­sys fi­lo­so­fis­ka kru­me­lu­rer”. Jag le­ker med pa­ra­dox­er, vil­ket är pas­san­de.

Hur många stäl­ler du ut?

– Ett 30-tal, många som inte synts förr.

Hur länge har du bott i Bagis?

– I två år. Jag är från Djurs­holm egent­li­gen och har rört mig sö­der om Sö­der. Först Ma­ri­a­tor­get, se­dan Enske­de och nu Bagar­mos­sen. Det är som att hit­ta hem! He­la Bagis an­das kultur.

Vad har du för lo­ka­la fa­vo­rit­plat­ser?

– Bar­nen äls­kar lin­ba­nan i lek­par­ken vid fot­bolls­p­la- nen. Jag gil­lar kaféet Lil­la Bagis. De spe­lar all­tid bra musik där. Och se­nast fick jag en gra­tis ka­nel­bul­le. Ba­ra en sån sak! Det är så fa­mil­järt här i Bagis.

Var­för ska man gå och ki­ka på din ut­ställ­ning?

– För att det sät­ter igång ge­niknö­lar­na. Och be­lö­ning­en blir ett skratt. Kanske ba­ra ett friskt ett, men för­hopp­nings­vis blir det ett gap­flabb.

”Det blir säl­lan som man tänckt sig” vi­sas på Gal­le­ri Bagis i fol­kets hus till den 6 de­cem­ber.

CIRKELRESONEMANG. Ba­gis­bon Gus­sy stäl­ler ut si­na kol­lage i si­na hem­kvar­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.