Skarpnäck JO-an­mäls

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Ef­ter pro­ble­men med ung­doms­gäng: nu JOan­mäls Skarpnäcks so­ci­al­tjänst. Det är en för­äl­der som an­ser att slapp­hänt han­te­ring lett till es­ka­le­ran­de våld. Och Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen går vi­da­re med an­mä­lan.

”Des­sa barn fort­sät­ter. Mitt barn samt and­ras le­ver i stor räds­la och har un­der fle­ra må­na­der inte vå­gat sig ut själ­va där vi bor. Jag tving­as skjut­sa mitt barn från port till port för att säk­ra hen. Jag som för­äl­der kan inte läng­re skyd­da mitt barn i om­rå­det.”

Det skri­ver en Björk­ha­gen­bo som inte för­står var- för so­ci­al­tjäns­ten inte in­gri­pit mot de mel­lan­sta­die­barn som un­der 2018 ter­ro­ri­se­rat jämn­å­ri­ga i och kring om­rå­det. Det­ta trots fler­ta­let oro­san­mäl­ning­ar och brott som ut­press­ning, kniv­hot och miss­han­del.

Där­för har för­äl­dern, vars barn är ett av off­ren, valt att an­mä­la Skarpnäcks stads­dels­om­rå­des so­ci­al­tjänst till Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen (JO).

Blev för­vå­nad

I an­mä­lan står det: ”So­ci­al­tjäns­ten har un­der fle­ra må­na­der un­der­lå­tit sig att för­hind­ra att des­sa namn­giv­na barn och ung­do­mar be­går fler och gröv­re brott.”

JO har valt att gå vi­da­re med ären­det. Nu mås­te Skarpnäcks stads­dels­för­valt­ning le­ve­re­ra hand­ling­ar som vi­sar hur man ut­rett si­tu­a­tio­nen.

– Ja, det gjor­de mig paff. Jag trod­de att JO ba­ra skul­le läg­ga ner an­mä­lan di­rekt, sä­ger för­äl­dern.

För­äl­derns barn går se­dan ett par må­na­der i en sko­la i ett an­nat om­rå­de, för att slip­pa tra­kas­se­ri­er.

– Ja, hen und­vi­ker nu­me­ra helt Björk­ha­gen, Kärr­torp, Ham­mar­by­höj­den och Da­len, där de här and­ra rör sig.

ANMÄLD. Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen ska ut­re­da om den so­ci­a­la en­he­ten gjort rätt i han­te­ring­en av ung­doms­våld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.