Buss ska gå snab­ba­re – med fär­re håll­plat­ser

Tä­ta av­gång­ar, långa lin­jer, för­må­gan att sväl­ja myc­ket folk – så rul­lar stom­bus­sar­na 172 och 173. Nu ska res­ti­der­na kor­tas. Bland an­nat ge­nom att slo­pa fle­ra håll­plat­ser.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Vi ska ana­ly­se­ra vi­da­re och se om det går att gö­ra fler bus­skör­fält.

Många slo­pa­de håll­plat­ser och re­jält om­drag­na lin­jer. Eg­na kör­fält, hår­da­re tag mot p-fus­ka­re, bort­tag­na över­gångs­stäl­len. Så ska blå­bus­sar­na i Sö­derort gå fem mi­nu­ter snab­ba­re.

Tä­ta av­gång­ar, långa lin­jer, för­må­gan att sväl­ja myc­ket folk: så rul­lar stom­bus­sar­na, el­ler blå­buss­lin­jer­na som de kal­las. Nu vill man taj­ta tu­rer­na, ka­pa res­ti­der­na och gö­ra dem mer på­lit­li­ga. Till ex­em­pel ge­nom att brän­na för­bi många stopp.

Fram­kom­lig­hets­åt­gär­der­na, som det he­ter på by­rå­kra­tis­ka, ska ut­re­das fram till 2021. Un­der hös­ten 2019 ska man ta tag i två av de lin­jer som går likt blåa pulsåd­ror ge­nom sto­ra de­lar av Sö­derort. Det gäl­ler:

172: Skarpnäck–Nors­borg via Fitt­ja, Fle­mings­berg, Hud­dinge, Hög­da­len, Hö­ka­räng­en.

173: Skär­hol­men– Skarpnäck via Fruäng­en, Älv­sjö, Hö­ka­räng­en.

Det är många åt­gär­der som fö­reslås. Från de små, som flyt­ta­de re­fu­ger, två bort­tag­na över­gångs­stäl­len på Fruängs­ga­tan och hår­da­re hands­kar med fel­par­ke­ra­de bloc­ke­ran­de bilar. Till stör­re ma­növ­rar som att ut­ö­ka bus­skör­fäl­ten på de tyngst tra­fi­ke­ra­de le­der­na.

To­talt för de här lin­jer­na vill man ta 1 700 me­ter kör­fält från bi­lis­ter­na och ge till bus­sar­na. Bland an­nat på Ör­by­le­den.

Vinst: fem mi­nu­ter

Men den åt­gärd som märks mest på res­ti­den, och för re­se­nä­rer­na, är de änd­ra­de sträck­ning­ar­na och de indragna håll­plat­ser­na. 172 tap­par sex styc­ken, 173 he­la 14 styc­ken.

Det gäl­ler håll­plat­ser i Hög- da­len, Gub­bäng­en, Sto­ra Skön­dal, Skär­hol­men, Se­gel­torp Fruäng­en, Älv­sjö och Band­ha­gen. Många av dem har få på- och av­stig­ning­ar då de lig­ger för tätt. Att be­hö­va gå läng­re till en håll­plats an­ses upp­vä­gas av att lin­jer­nas to­ta­la res­tid kor­tas fem till åt­ta mi­nu­ter. På många av håll­plat­ser­na stan­nar ock­så de rö­da lo­kal­bus­sar­na, nå­got som de kom­mer att fort­sät­ta gö­ra.

Al­la de här åt­gär­der­na ska nu tråck­las ihop av be­rör­da par­ter. Stock­holms tra­fik­kon­tor rår över en del vägar, sta­tens Tra­fik­verk över and­ra, lands­ting­et bos­sar över håll­plat­ser­na och bus­sar­na, och grann­kom­mu­ner­na Bot­kyr­ka och Hud­dinge be­stäm­mer över de sträc­kor som tra­fi­ke­rar de­ras mark.

Lär bli fler bus­skör­fält

Da­ni­el Helldén (MP) är tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holm och högs­ta höns för sta­dens del av lo­kal­tra­fikska­kan. Tra­fik­nämn­den som han är ord­fö­ran­de för ska klub­ba ige­nom det här fram­kom­lig­hets­fes­ten näs­ta vec­ka. Helldén sä­ger att man vill kom­ma igång med åt­gär­der­na så snabbt det ba­ra går, men att sista or­det in­te är sagt för 172 och 173.

– Vi ska ana­ly­se­ra vi­da­re och se om det går att gö­ra fler bus­skör­fält. Till ex­em­pel på Hud­ding­e­vä­gen har vi re­dan tit­tat på möj­lig­he­ter­na att ta mer väg från bi­lar­na för att ge till bus­sar­na, sä­ger han.

Ska kän­na sig pri­o­ri­te­ra­de

Att det ba­ra är fem mi­nu­ter man tjä­nar – på en lin­je som tar en tim­me att åka från start till slut – tyc­ker han in­te spe­lar nå­gon roll.

– De här blå­bus­sar­na är tvär­för­bin­del­ser som kny­ter ihop där det in­te finns tun­nel­ba­na. Om de fly­ter på kom­mer fler ta buss fram­för bil. Fem mi­nu­ter, ett snitt för rus­nings­tra­fik när det är knö­kat, gör myc­ket för käns­lan. Den som väl­jer buss ska kän­na sig pri­o­ri­te­rad, att det fly­ter på i stäl­let för att stå stil­la.

Det är lands­ting­et och de­ras bus­sent­re­pre­nör Ke­o­lis som styr över skip­pa­de håll­plat­ser – in­te Helldén. Han sä­ger att det in­te är en förs­ta åt­gärd att ta bort stopp.

– Det är tve­ty­digt. Vi vill att det ska gå smi­digt så att fler ska åka buss. Sam­ti­digt kan man då in­te ta bort för många, Men de fles­ta lig­ger kvar och täcks upp av and­ra lin­jer. Den på Ske­bo­kvarns­vä­gen som för­svin­ner helt, där blir det 500 me­ter att gå vil­ket jag tyc­ker är i längs­ta la­get. Men där har man sagt att de stop­par till­ba­ka den om det vi­sar sig in­te fun­ge­ra.

FOTO: SAHARIAS KÄLLDÉN

BLÅBUSS SKA BLI BLIXTBUSS. 173:an ska gå snab­ba­re mel­lan Skär­hol­men och Skarpnäck, och där­för vill man nu hop­pa stopp och fixa fler buss­fi­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.