De får byg­ga på Ny­torps gär­de

Mer än 600 lä­gen­he­ter. Det och en hel del an­nat ska byg­gas på Ny­torps gär­de. Nu har ett an­tal bygg­her­rar fått grönt ljus i form av en mar­kan­vis­ning.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Det var i vå­ras som stads­bygg­nads­nämn­den be­slu­ta­de att god­kän­na ett så kal­lat start-pm för Ny­torps gär­de mel­lan Björk­ha­gen, Ham­mar­by­höj­den och Kärr­torp.

Det in­ne­bär att ar­be­tet med de­talj­pla­nen nu är igång. Vi­sio­nen är att för­tät­ning­en ska gö­ra plat­sen till en mö­tes­plats med bo­stä­der, för­sko­lor, id­rotts­hall och han­dels­y­tor. 615 bo­stä­der Nu har man kom­mit en bit på väg. Ett an­tal bygg­her­rar får en­ligt ett nytt för­slag till in­rikt­nings­be­slut i ex­plo­a­te­rings­nämn­den mar­kan­vis­ning­ar i om­rå­det. To­talt rör det sig om 615 bo­stä­der – 320 bo­stads­rät­ter och 295 hy­res­rät­ter – tre för­sko­lor, en id­rotts­hall, en livs­me­dels­bu­tik samt fle­ra små lo­ka­ler i bot­ten­vå­ning­ar­na som ska byg­gas.

Ti­di­ga­re nämn­des upp emot 750 bo­stä­der som möj­li­ga att byg­ga på Ny­torps gär­de, men man har efter kri­tik från stads­bygg­nads­kon­to­ret sänkt höj­den på någ­ra av hu­sen.

He­la pro­jek­tet be­räk­nas va­ra fär­dig­byggt 2028.

ILLUSTRATION: STOCK­HOLMS STAD/TENGBOM OCH TOVATT AR­CHI­TECTS AND PLANNERS

VISION. Pla­ner­na för Ny­torps gär­de går fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.