Jul­ge­men­skap vid Glo­ben

Ne­ma Pro­ble­ma fort­sät­ter att fö­ra sam­man ny­an­län­da och eta­ble­ra­de svens­kar i jul­tid. Nu tar de verk­sam­he­ten till Glo­ben.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­[email protected]­rekt­press.se

Den 19 de­cem­ber kan al­la som vill och har möj­lig­het med­ver­ka i ett öp­pet jul­fi­ran­de på Qu­a­li­ty Ho­tel Glo­be vid Glo­ben. Det är för tred­je året i rad som Ne­ma Pro­ble­ma an­ord­nar ”Jul för Al­la” vil­ket är ett jul­fi­ran­de där bå­de nya och eta­ble­ra­de svens­kar kan träf­fas och fi­ra jul och pra­ta svens­ka.

– För­ra året fick al­la som del­tog un­der jul­fi­ran­det skri­va en öns­ke­lis­ta till oss. Ett till tio på vad de öns­ka­de sig mest av allt. När vi se­dan kol­la­de ige­nom al­la lis­tor var det tyd­ligt att det som de ny­e­ta­ble­ra­de svens­kar­na öns­ka­de sig all­ra mest – var en svensk kom­pis, sä­ger Vil­helm Skoglund, press­an­sva­rig på Ne­ma Pro­ble­ma, och fort­sät­ter:

– Så jag tän­ker att det är gans­ka lätt att upp­fyl­la just den öns­kan ge­nom att kom­ma för­bi och fi­ra jul med oss den 19 de­cem­ber. Tra­di­tio­nellt firande Jul­kväl­len star­tar kloc­kan 17 med jul­fi­ka där nya och eta­ble­ra­de svens­kar pa­ras ihop för att få lä­ra kän­na varand­ra och öva på svens­ka.

Efter fi­kat blir det ett li­te mer tra­di­tio­nellt firande med julpyssel, dans runt gra­nen och vid åt­ta av­slu­tas kväl­len med jul­klapps­ut­del­ning.

– Det är Kom­pis­by­rån som mat­char ihop al­la och de är rik­tigt duk­ti­ga på det. Li­te ro­li­ga ex­em­pel match­ning­ar är när två unga tje­jer möt­tes, blev vän­ner och star­ta­de en podd till­sam­mans. Och vi har ett stort grabbgäng som styr­de upp fot­bolls­häng och nu li­rar de boll ett par gång­er i må­na­den, sä­ger Vil­helm Skoglund.

Den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Ne­ma Pro­ble­mas främs­ta mål är att hjäl­pa ny­an­län­da att få jobb och att ska­pa platt­for­mar där ny­an­län­da och eta­ble­ra­de svens­kar kan mö­tas. I år stöds ”Jul för Al­la” av Qu­a­li­ty Ho­tel Glo­be och or­ga­ni­sa­tio­nen Kom­pis­by­rån.

JUL FÖR AL­LA. Här ser vi Ju­dith, Oli­vi­er, Asef och Vil­helm som ti­di­ga­re år fi­rat jul till­sam­mans med Ne­ma Pro­ble­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.