Här ly­ser Lucia upp ditt vin­ter­mör­ker

Den 13 de­cem­ber och da­gar­na kring lucia fylls Stock­holms kyr­kor av stäm­nings­ful­la lu­ci­a­fi­ran­den. För den som vill se någon­ting an­nat än det klas­sis­ka lu­ci­a­tå­get bjuds bå­de soul och sim­ning. Vi har gjort ett ur­val för att hjäl­pa dig att kom­ma i stäm­ning.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 -

INNERSTAN KLASSISKT I STORKYRKAN FIRANDE I KATARINA KYR­KA LU­CI­A­KON­SERT I OSCARSKYRKAN LUCIA I SEGLORA KYR­KA PÅ SKANSEN

Upp­lev ett tra­di­tio­nellt lu­ci­a­tåg i Seglora kyr­ka up­pe på Boll­nästor­get. Föl­jet tå­gar in i kyr­kan, fyl­ler kyr­ko­rum­met med si­na stäm­mor och bju­der på en här­lig lu­ci­a­kon­sert. In­släpp 20 mi­nu­ter in­nan kon­ser­ten bör­jar, först till kvarn.

När: 13 de­cem­ber 11.30 12.30, 13.00-14.00 och 14.30-15.30, 15 de­cem­ber 11.30-12.30 och 13.00-14.00. Var: Skansen, Djur­gårds­slät­ten 49-51.

På Skansen fi­ras lucia på fle­ra oli­ka sätt och plat­ser. Läs mer om det på skansen.se Klas­sisk lu­ci­a­kon­sert med barn- och ung­domskö­rer, kyr­kans eg­na en­semb­le och lu­ci­a­tåg med le­van­de ljus. Kon­ser­ter­na är öpp­na för en publik i al­la åld­rar över 6 år. När: 11 de­cem­ber 19.00-20.00, 12 de­cem­ber 19.00-20.00, 13 de­cem­ber 18.00-19.00 och 20.00-21.00. Var: Storkyrkan, Trång­sund 1. Mer in­for­ma­tion och köp av bil­jet­ter på mu­sik­stor­kyr­kanstjacob.com Tra­di­tio­nellt lu­ci­a­tåg med Katarina för­sam­lings barn- och ung­domskö­rer un­der led­ning av Eme­lie Po­wer. Kon­ser­ten på­går i en tim­me. När: 13 de­cem­ber 18.00-19.00 och 20.00-21.00. Var: Katarina kyr­ka, Hög­bergs­ga­tan 15. Mer in­for­ma­tion om bil­jett­köp på svenska­kyr­kan.se/katarina Tra­di­tio­nell lu­ci­a­kon­ser­ter med Oscars Ora­to­ri­ekör och Oscars Ung­domskör. När: 13 de­cem­ber 19.00-20.00 och 21.00-22.00. Var: Oscarskyrkan, Narva­vä­gen 6. Mer in­for­ma­tion om bil­jett­köp på oscars­for­sam­ling.se

LUCIA FÖR MORGONPIGGA

Lu­ci­a­mor­gon med mu­sik­klas­ser från Adolf Fred­rik. När: 13 de­cem­ber 07.30 – fri en­tré. Var: S:t Gö­rans kyr­ka, We­lan­ders väg 2. Väs­ter­malms för­sam­ling har fle­ra kon­ser­ter, läs mer på svenska­kyr­kan.se/vas­ter­malm

SOULIGT AL­TER­NA­TIV

Get Up Soul Cho­ir kom­mer till Cla­ri­on Ho­tel Stock­holm för en an­norlun­da och sväng­i­ga­re typ av lu­ci­a­kon­sert. Un­der kväl­len fram­förs lå­tar med in­spi­ra­tion från den ame­ri­kans­ka go­speltra­di­tio­nen så­väl som da­gens soular­tis­ter. Kon­ser­ten är gra­tis. När: 13 de­cem­ber 18.00. Var: Cla­ri­on Ho­tel Stock­holm, Ring­vä­gen 98.

STORSLAGET PÅ ÖSTERMALM

Klas­sisk lu­ci­a­kon­sert som in­leds i den mörklag­da kyr­kan med dju­pa bas­to­ner och me­del­ti­da mystik blan­dat med kul­ning och kör­sång. Se­dan in­tar Lucia och hen­nes föl­je med de väl­kän­da me­lo­di­er­na. När: 13 de­cem­ber kloc­kan 18.00 och 20.00. Var: Eng­el­brekts­kyr­kan, Ös­ter­malms­ga­tan 20, Östermalm. Mer in­for­ma­tion om bil­jett­köp på svenska­kyr­kan.se/eng­el­brekt

SÖ­DERORT SIMMANDE LU­CI­A­TÅG I VÄSTERTORP

Det po­pu­lä­ra lu­ci­a­tå­get med sim­klub­ben Nep­tuns konst­sims­sek­tion kom­mer till­ba­ka till Väs­ter­torps sim­hall. För­köp av bil­jet­ter ut­an­för sim­hal­len från och med kl. 17.00. När: 13 de­cem­ber 19.00 och 20.00. Var: Väs­ter­torps sim­hall, Per­son­ne­vä­gen 90.

LUCIA I ÅRS­TA KYR­KA

Jul­spel ”Lucia från Syra­ku­sa” med Las Ma­mas, Års­ta kam­mar­kör, Års­takö­ren och Års­ta dis­kant­kör. Fri en­tré. Be­grän­sat an­tal plat­ser. Bil­jet­ter finns att häm­ta på för­sam­lings­kans­li­et från 2/12. Lämp­ligt för äld­re barn och vux­na. När: Tors­dag 13 de­cem­ber 18.30 och 20.00. Var: Års­ta kyr­ka, Brå­viks­vä­gen 47.

F O T : P E R N I L E T O F T E

SKANSENS LUCIA 2016 H T R E M G N I L Y T I K : O T F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.