Sta­dens be­sked: hans ute­ser­ve­ring mås­te ri­vas

Ute­ser­ve­ring­en är ett svart­byg­ge. Den ska väck. Det slår stads­bygg­nads­kon­to­ret fast, nå­got som gör äga­ren till Ba­gis nya kvar­terskrog för­tviv­lad: ”Det blir helt omöj­ligt för mig att fort­sät­ta”.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Men det blir helt omöj­ligt för mig att fort­sät­ta som nu ut­an ute­ser­ve­ring­en.

Chi­ras­hi öpp­na­de på Rust­hål­larvä­gen i Bagar­mos­sen för­ra året. En li­ten ki­osk från 60-ta­let, igenspi­kad och för­fal­len se­dan länge, ha­de för­vand­lats till en re­stau­rang för asi­a­tisk fu­sion. Ser­ve­ring­en sker på en ingla­sad ute­ser­ve­ring och kro­gen har bli­vit ett po­pu­lärt in­slag i kvar­ter­s­li­vet.

Det finns ba­ra ett krux: den in­gla­sa­de ute­ser­ve­ring­en sak­nar bygg­lov. Det­sam­ma gäl­ler en con­tai­ner som hör till Chi­ras­hi. Och sten­plat- tor som man lagt i mar­ken. Samt en bou­le­ba­na, och sitt­plat­ser som man byggt vid re­stau­rang­ens ut­om­hus­bio. Allt det har gjorts ut­an lov.

Äga­ren Sam Egag har nu an­sökt om bygg­lov i ef­ter­hand, men stads­bygg­nads­kon­to­ret tyc­ker in­te att det ska god­kän­nas. Och det kan till och med bli tal om av­gif­ter som ska be­ta­las.

Klas­sas som park­mark

Ki­os­ken lig­ger på sta­dens mark, me­dan al­la de ex­tra tilläg­gen har ham­nat på en bo­stads­rätts­för­e­nings mark. De har gett sitt god­kän­nan­de – nå­got som tjäns­te­män­nen sä­ger kvit­tar. En­ligt de­talj­pla­nen från 60-ta­let så är det park­mark. Den sak­nar helt bygg­rätt och för att en så­dan ska kun­na sty­ras upp, krävs det att de­talj­pla­nen änd­ras. En hyf­sat lång och kom­pli­ce­rad pro­cess.

Sål­de lä­gen­het

Näs­ta vec­ka ska po­li­ti­ker­na i stads­bygg­nads­nämn­den fat­ta be­slut om man ska gå på tjäns­te­män­nens lin­je och av­slå det sen­sök­ta bygg­lo­vet, el­ler om man ska se mel­lan fing­rar­na med Sam Egags övertramp.

– Om de av­slår får jag ta ställ­ning till då vad jag gör. Men det blir helt omöj­ligt för mig att fort­sät­ta som nu ut­an ute­ser­ve­ring­en. Det går in­te att ha en van­lig ki­osk där, jag var tvung­en att änd­ra verk­sam­he­ten för att över­le­va. Jag har sålt min lä­gen­het för att fi­nan­si­e­ra det här, sä­ger en upp­rörd Sam Egag.

Han er­kän­ner att han gjort fel men att det ald­rig va­rit hans av­sikt att bry­ta mot nå­gon de­talj­plan. Och om mar­ken och den gam­la ki­os­ken nu har kul­tur­hi­sto­riskt vär­de, vil­ket Stads­mu­se­et an­ser, und­rar han var­för man lät den ham­na på de­kis ge­nom att, till ex­em­pel, in­ta ta bort klot­ter.

– Det var ett rut­tet ruc­kel som luk­ta­de hemskt då folk an­vän­de bak­si­dan som to­a­lett. Jag och mi­na an­ställ­da lägger myc­ket ener­gi på att hål­la par­ken ren.

FOTO: EVA TONSTRÖM

SAK­NAR LOV. Sam Egag, ägare till kvar­terskro­gen Chi­ras­hi, kan tving­as ri­va sin ute­ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.