Då star­tar riv­ning­en av Slakt­hus­om­rå­det

Näs­ta år bör­jar riv­ning­en av Slakt­hus­om­rå­det. Ett 30-tal gam­la hus be­hö­ver ren­sas bort för att kun­na star­ta byg­get av den nya stads­de­len.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck - Eva Tonström 0736-006 923 [email protected]­rekt­press.se

Sta­den tän­ker star­ta riv­ning­en av gam­la hus i Slakt­hus­om­rå­det näs­ta år. To­talt rör det sig om ett 30-tal bygg­na­der som ska tas bort och först ut är cir­ka 15 bygg­na­der i Slakt­hus­om­rå­dets väst­ra del, mel­lan Hall­vä­gen och Bo­skaps­vä­gen, och i syd­väst­ra de­len av om­rå­det.

Riv­ning­ar­na sker dels för att byg­gan­det av nya stads­de­len ska kom­ma igång, dels för den nya tun­nel­ba­ne­upp­gång­en som pla­ne­ras i Slakt­hus­om­rå­det. Där ska bygg­star­ten ske nå­gon gång un­der 2020/2021 för att kun­na öpp­na år 2026. De älds­ta bygg­na­der­na i om­rå­det med höga kul­tur­vär­den spa­ras och rustas upp.

Ären­det ska upp för be­slut näs­ta vec­ka. Om det blir ett ja kom­mer riv­ning­ar­na att star­ta näs­ta år och på­gå i sju år. Sta­den vill ri­va så snart som möj­ligt efter att da­gens hy­res­gäs­ter har flyt­tat ut för att hind­ra att lo­ka­ler­na står tom­ma och loc­kar till sig ska­de­gö­rel­se och in­brott.

Slakt­hu­set ska bli en stads­del med 4 000 nya bo­stä­der, en ny F-9-sko­la, gym­na­sie­sko­la, id­rotts­hall, för­sko­lor, bu­ti­ker och re­stau­rang­er och fö­re­tags­lo­ka­ler. Förs­ta in­flytt­ning är pla­ne­rad till år 2023 och he­la om­rå­det ska va­ra klart 2030.

STORT PRO­JEKT. Vi­sions­bild för nya Slakt­hus­om­rå­det. Vi­ta hus är nya bygg­na­der, öv­ri­ga är gam­la som be­va­ras. Lil­la bil­den vi­sar vi­sio­nen för Rö­ke­ri­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.