Nu vill po­li­ti­ker rädda hans ute­ser­ve­ring

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SIDAN 1 -

Över 1 000 Ba­gis­bor har ut­tryckt sitt miss­nö­je över be­ske­det att Chi­ras­his po­pu­lä­ra ute­ser­ve­ring i Bagar­mos­sen kan tving­as ri­vas. Nu bac­kas de upp av de be­slu­tan­de po­li­ti­ker­na. För­ra vec­kan rap­por­te­ra­de vi om Chi­ras­his ute­ser­ve­ring i Bagar­mos­sen som vi­sat sig sak­na bygg­lov och san­no­likt kom­mer att ri­vas ef­tersom byg­get stri­der mot de­talj­pla­nen. Plät­ten på Rust­hål­lar vägen är park­mark och sak­nar helt bygg­rätt.

Sen dess har det­ta upp­märk­sam­mats myc­ket bland Bagar­mos­sen­bor och det tog in­te lång tid in­nan Fa­ce­book­grup­pen Ba­gis! sväm­ma­de över av upp­ma­ning­ar om att skri­va på en namn­lis­ta för att kro­gen ska få stå kvar.

– Jag kän­de, nu jäklar, sä­ger den di­gi­ta­la ak­ti­vis­ten Ro­bin Zacha­ri som star­tat nam­nin­sam­ling­en Rädda Chi­ras­hi! på saj­ten skif­tet. org där han är chef.

– Vi be­hö­ver det här stäl­let. Ja, det kanske in­te har gått rätt till men nu är vi där vi är. Det här är bra för om­rå­det och de här gam­la do­ku­men­ten som sä­ger att det här är en park el­ler att ki­os­ken har kul­tur­hi­sto­riskt vär­de, det kö­per in­te folk. Jag går för­bi där var­je dag, det är ing­en park! Jag har ald­rig sett en män­ni­ska där för­u­tom på Chi­ras­hi. Många namn på lis­tan In­sam­ling­en ha­de i mit­ten av vec­kan fått in mer än 1 000 nam­nun­der­skrif­ter. Tan­ken är att det ska vi­sa po­li­ti­ker­na i stads­bygg­nads­nämn­den hur myc­ket den nya ute­ser­ve­ring­en be­ty­der för om­rå­det.

– Vi som bor i för­or­ter är

Vi be­hö­ver det här stäl­let. Ja, det kanske in­te har gått rätt till men nu är vi där vi är.

of­tast in­te bort­skäm­da med bra re­stau­rang­er ut­an är istäl­let tvung­na att åka in till stan. Så när nå­gon star­tar en re­stau­rang där vi bor så är det väl­digt stort och vik­tigt för oss, sä­ger Ro­bin Zacha­ri.

Äga­ren Sam Egag har an­sökt om bygg­lov i ef­ter­hand, men för att det ska god­kän­nas och ute­ser­ve­ring­en ska få stå kvar skul­le det krä­va en änd­ring av de­talj­pla­nen. Vil­ket po­li­ti­ker­na nu vill.

I tis­dags ha­de bygg­nads­de­le­ge­ran­de mö­te: det är en po­li­tisk nämnd som han­te- rar mind­re ären­den. Kring just det här ären­det var al­la par­ti­er eni­ga om att de­talj­pla­nen för om­rå­det ska änd­ras så att äga­ren Sam Egag ska få ha kvar kro­gens ute­ser­ve­ring.

Det in­ne­bär in­te att allt är klap­pat och klart, men det är onek­li­gen en tyd­lig sig­nal om att po­li­ti­ker­na vill att det här ska gå vägen. Kan be­vil­jas För att de­talj­pla­nen ska kun­na änd­ras så mås­te, en­ligt la­gen, gran­nar få läm­na syn­punk­ter. Ef­ter det, om inga all­var­li­ga in­vänd­ning­ar dy­ker upp, så kan de­talj­pla­nen änd­ras och bygg­lov slut­li­gen be­vil­jas av stads­bygg­nads­nämn­den.

Un­der ti­den som det­ta pågår får Chi­ras­hi fort­sät­ta be­dri­va sin verk­sam­het. Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe Christof­fer Röst­lund Jons­son

FOTO: EVA TON­STRÖM/PRIVAT

BLIR KVAR. Sam Egag och den otillåt­na ser­ve­ring­en som Ba­gis­bon Ro­bin Zacha­ri har star­tat en nam­nin­sam­ling för att rädda.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.