KONST­NÄ­RER STÄL­LER UT I TRAP­PA

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SIDAN 1 - Text: Eva Ton­ström Foto: Sacharias Källdén

På sön­dag kan du gå på kon­strun­da i Blås­ut. Då öpp­nas por­tar­na till tio helt nya konst­verk som pry­der trapp­hu­sen hos en bo­stads­rätts­för­e­ning.

NÖJD. Konst­nä­ren Karin Holmström med mål­ning­ar in­spi­re­ra­de av hu­vud­sta­den, prin­ta­de på plex­iglas: ”Jag har satt ihop fle­ra mål­ning­ar med mo­tiv från Stock­holm, till en en­da lång tav­la. De stäm­mer in­te ex­akt med verk­lig­he­ten men man kan än­då se vil­ken jag plats jag vill vi­sa. Jag job­bar i ol­ja och akryl och för­sö­ker hit­ta en känsla. Om jag in­te är nöjd må­lar jag över och gör om. Som en av bil­der­na, där må­la­de jag först Sö­der Mä­lar­strand, men gjor­de om allt så det blev till­slut Rid­dar­hol­men på Sö­der.”

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

AVSLAPPNAT. Konst­nä­ren och Årsta­bon Ce­ci­lia Stär­ner med ver­ket ”Jag vän­tar på mig” i brons: ”Jag vill att hon ska kän­nas av­slapp­nad. Vi är näs­tan all­tid på väg nå­gon­stans, men det är i pa­u­ser­na man har tid att tit­ta in i sig själv, vän­ta in mig själv. Då kom­mer fan­ta­sin och dröm­mar­na. Det är min dot­ter som har sut­tit mo­dell, men hon är äld­re nu, så jag fick tän­ka mig hen­ne yng­re. Man ska kun­na gå för­bi ut­an att tän­ka på att hon finns där, men ock­så stan­na upp och tit­ta när­ma­re på hen­ne om man vill.”

PÅ PLATS. Fy­ra av de sex konst­nä­rer­na: Ce­ci­lia Stär­ner, Per-Ax­el Gi­ertz, Karin Holmström och Eb­ba Strid Udi­kas. ”Konst i trapp­hus blir som en för­läng­ning av hem­met, väl­kom­nan­de. De som bor i hu­set får um­gås med ver­ket var­je dag un­der lång tid. Det känns bra.”

PERSONLIGT. Konst­nä­ren Eb­ba Strid Udi­kas med ver­ket ”På per­rong­en”, por­trätt på gips­re­li­e­fer: ”Al­la på bil­der­na är per­so­ner som jag har träf­fat, bå­de barn och vux­na. Jag frå­ga­de om de vil­le sit­ta mo­dell. Sen när de sit­ter där blir det som hos fris­san, de bör­jar pra­ta. Jag frå­ga­de ’Vad ska vi sä­ga att du har sagt?’ Nå­gon sva­ra­de ’Jag äls­kar ny­cir­kus’, en an­nan sa­de ’Jag blev da­ta­tek­ni­ker men vil­le egent­li­gen bli hip­pie’, en tred­je und­ra­de ’Vad hän­der sen?’ Ett por­trätt ska helst speg­la per­so­nen.”

MONTERAS. An­niki An­ders­sons verk ”The yel­low sub­ma­ri­ne” i ke­ra­mik. När de nya hu­sen på So­fi­elunds­vä­gen i Blås­ut stod kla­ra 2014 var allt fint och fräscht. Näs­tan li­te för fräscht, kon­sta­te­ra­de de som flyt­ta­de in. ”Vi fick ett vac­kert konst­verk på går­den, men vi kän­de att det be­höv­de hän­da nå­got i trapp­hu­sen ock­så. Det kän­des li­te kalt, där­för tog vi be­slu­tet att an­li­ta konst­nä­rer”, sä­ger Eva Lind­ström, som sit­ter med i Brf Per­rong­ens konstråd.

LOKALT. Konst­nä­ren Per-Ax­el Gi­ertz med ver­ket ”Whe­re am I fo­rest light on my way”, tre fo­ton från Skogs­kyr­ko­går­den mon­te­ra­de i plex­iglas: ”För mig är Skogs­kyr­ko­går­den en vac­ker plats som spri­der lugn och vär­me, en plats för al­la. Jag för­sö­ker le­ka med ka­me­ran på te­mat rö­rel­se. Jag le­ker med ljus och mör­ker. Man ser vad man vill i bil­der­na, de är gjor­da så. Jag kan se li­vets krets­lopp, liv-död-liv. Kanske kan man se allt i sam­ma bild.”

Eb­ba Strid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.