För­sko­la för­se­nad när gran­nar över­kla­gar

Den nya jät­te­för­sko­lan skul­le stått klar näs­ta år. Så blir det in­te. På grund av en bo­stads­rätts­för­e­nings över­kla­gan har man in­te ens kun­nat bör­ja byg­ga i Ba­gis än.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SIDAN 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Det var 2015 som vi skrev om den bli­van­de för­sko­lan på Stån­gå­vä­gen i Bagar­mos­sen. Den mås­te till för att er­sät­ta tem­po­rä­ra för­sko­le­pa­vil­jong­er med till­fäl­li­ga bygg­lov. Då lät det att de åt­ta nya av­del­ning­ar­na skul­le bör­ja byg­gas 2018 och att 144 styc­ken barn skul­le kun­na flyt­ta in 2019, för att mö­ta ett väx­an­de be­hov med 1 500 nya kvadrat­me­ter. Så blir det nu in­te. På grund av att gran­nar över­kla­gat pro­jek­tet har man in­te ens kun­nat sät­ta spa­den i mar­ken. Det är bo­en­de i bo­stads­rätts­för­e­ning­en Sö­der­by­sjön som mot­satt sig de­talj­pla­nen, då man an­ser att sta­den in­te ta­git hän­syn till att de bo­en­de kanske kan stö­ras av bar­nen på för­sko­lan För att täc­ka upp tving­as stads­dels­om­rå­det att skaf­fa en ny pa­vil­jong. Det är till­fäl­li­ga för­sko­lan Spin­del­blom­man, som står där den bli­van­de jät­te­för­sko­lan ska bli av, som mås­te flyt­tas in­för bygg­star­ten, som sker förr el­ler se­na­re.

Spin­del­blom­mans barn kom­mer att ham­na i en pa­vil­jong som pla­ce­ras ovan­på för­sko­lan Vit­sip­pans pa­vil­jong på Rust­hål­larvä­gen, tills vi­da­re. Bå­de de två för­sko­lor­na kom­mer se­der­me­ra att ham­na i det nya hu­set på Stån­gå­vä­gen. När det nu blir av.

KANSKE, kanske in­te. Så här vill man att den nya för­sko­lan ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.